Detail předmětu

Diplomový projekt

FAST-NGA060Ak. rok: 2020/2021

Diplomní projekt je vymezen specializací, kterou si student volí na počátku navazujícího magisterského studia. Pro specializaci Architektura se jedná o soubor staveb nebo jednu stavbu s náročným provozem, zpracovanou v úrovni architektonické studie a doplněnou stavebně inženýrskou částí, prokazující znalosti realizace výstavby. Pro specializaci Prostorové plánování se jedná o urbanistickou studii postihující i oblast městského inženýrství a environmentální problematiky.

Harmonogram cvičení
Předmět vede vždy pro každého diplomanta jeho vedoucí diplomové práce, který určuje náplň a rozsah cvičení předmětu.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Diplomový projekt ověřuje kvalifikační připravenost pro výkon profese i autorizaci u České komory architektů. Prokazuje schopnost absolventa aplikovat své znalosti v plné šíři vzájemných urbanistických, architektonických, i stavebně technických souvislostí a potvrzuje jeho plnohodnotné uplatnění při výkonu povolání a perspektivního vedoucího pracovníka.
Diplomový projekt je vždy individuální, samostatnou prací studenta a jako takový je také klasifikován.

Prerekvizity

Souhrn všech vědomostí a dovedností získaných předchozím strukturovaným studiem oboru architektura.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Samostatná semestrální práce na architektonické nebo urbanistické studii doplněné vybranými detaily prokazujícími reálnost navrhovaného řešení v souvislosti se zaměřením navazujícího magisterského studijního programu.

Cíl

Průkaz zralosti absolventa dvoustupňového strukturovaného studia architektury, schopného zvládnout nejsložitější úlohy spojené s navrhováním a realizací objektů či souborů pozemních staveb nebo rozvoje sídel.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-ARS magisterský navazující

    specializace ARA , 2. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinný
    specializace ARP , 2. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinný