Detail předmětu

Advanced Project Management Techniques

FP-IapmtPAk. rok: 2020/2021

Předmět navazuje na základní kurzy navazujícího magisterského studia v oblasti managementu, IT/ICT a nástrojů na podporu rozhodování. Předmět je zaměřen na vysvětlení základních teoretických východisek souvisejících s vybranými technikami, metodami a nástroji řízení projektů a na jejich praktickou aplikaci. Výběr techniky, metod a nástrojů odráží nové trendy v projektovém řízení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni samostatně modelovat konkrétní projekty ve všech jeho základních aspektech (čas, zdroje, náklady) a o těchto aspektech uvažovat v logických souvislostech. Pro konkrétní projekt budou způsobilí doporučit vhodné techniky, metody a softwarové nástroje pro podporu plánování a řízení projektu, včetně možnosti využití speciálních softwarů pro modelování a simulaci vybraných projektových procesů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních teoretických východisek a názorných ukázek formou příkladů nebo případových studií.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je realizován písemnou formou. Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je zpracování semestrálního projektu do předem stanoveného termínu a absolvování zápočtového testu. Výsledná známka, odpovídající součtu (max. 20 bodů), sestává z bodů získaných odpovědí na otevřené, ale cíleně položené otázky v rámci zápočtového testu.
Známky a jim odpovídající body:
A (20-18), B (17-16), C (15-14), D (13-12), E (11-10), F (9-0).

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Mathematical and formalization apparatus for project modelling
2. Alternative methods of project scheduling
3. Time-cost optimization of project
4. Unconventional methods of project management
5. Critical chain project management
6. New trends in project management: new approaches in project management.
7. Project manager in the era of industry 4.0 and digitization.
8. Prince 2 methodology - basic principles of the methodology.
9. PRINCE2 Agile - basic principle of the methodology and its implementation into the company.
10. Agile transformation.

Cíl

Cílem předmětu je prohloubit znalosti a dovednosti v oblasti vybraných technik, metod a nástrojů řízení projektů. Důraz je kladen jak na výklad nezbytných teoretických východisek, tak na praktickou aplikaci. Vybrané techniky, metody a nástroje odráží nové trendy v projektovém řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Viz podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor