Detail předmětu

Data Processing and Analysis

FP-ERRdpaPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Systémový přístup pro řešení manažerských úloh (systém a jeho modelování, analýza a simulace). Využití modelů v manažerské praxi (tabulkové, netabulkové a grafické modely, inženýrské tabulky v MS Excel). Využití vzorců a funkcí pro řešení manažerských úloh. Využití skládaných a kombinovaných funkcí pro řešení manažerských úloh. Grafy a jejich využití (tvorba, analýza a využití grafů v práci manažera). Práce s daty (importy, exporty, propojení, ověřování vstupních dat, podmíněné formátování a transformace dat). Analýza dat (práce s filtry, seznamy, souhrny a kontingenčními tabulkami). Využití doplňku PowerPivot pro analýzu a práci s daty. Vybrané analytické úlohy (citlivostní analýza a práce se scénáři, ...). Využití a řešení optimalizačních úloh (využití řešitele a analytických doplňků MS Excel). Řešení vybraných matematických úloh (derivace, integrály, soustavy rovnic a diferenciální rovnice v MS Excel). Využití propojení a integrace aplikací pro automatizaci řešení manažerských úloh. Zpracování výstupů pro manažery (využití pokročilých nástrojů a funkcí MS Word a MS PowerPoint pro efektivní práci manažera).

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti získají především znalosti a dovednosti umožňující efektivní analýzu a transformaci zdrojových dat do podoby informací využitelných v manažerském rozhodování včetně následné interpretace (prezentace) výsledků. Přičemž praktické dovednosti jsou rozvíjeny s využitím kancelářských aplikací MS Office (s hlavním zaměřením na MS Excel) pro řešení praktických úloh a případových studií.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti a dovednosti v oblasti práce s kancelářskými aplikacemi, jakož i základní znalosti z oblastí algoritmizace, programovacích technik, matematiky, statistiky a ekonomie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách s důrazem na řešení reálných manažerských příkladů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky zápočtu:
Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tedy 20 bodů ze 40.
Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, či u půlsemestrálního testu, zápočet nebude udělen s možností zvážení zahájení disciplinárního řízení.
Půlsemestrální test - písemně, (odpovědi mohou být volbou jedné správné z několika, větné odpovědi nebo jejich kombinace) a vypracováním praktického úkolu dle zadání. (20 bodů)
Vypracování projektu - jeden projekt dle zadání s příslušnou dokumentací. Se zadáním jsou studenti seznámeni na druhé přednášce. (20 bodů)

Podmínky zkoušky:
Závěrečná zkouška - písemně, formou testu (odpovědi mohou být volbou jedné správné z několika, větné odpovědi nebo jejich kombinace) a ústním přezkoušením. (60 bodů pro písemnou část zkoušky, pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné písemnou část zkoušky vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 30 body, v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body s hodnocením F.)

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

01. Systémový přístup pro řešení manažerských úloh (systém a jeho modelování, analýza a simulace).
02. Využití modelů v manažerské praxi (tabulkové, netabulkové a grafické modely, inženýrské tabulky v MS Excel).
03.-04. Využití vzorců a funkcí pro řešení manažerských úloh (skládané a kombinované funkce, maticové vzorce, využití vybraných funkcí pro řešení manažerských úloh).
05. Grafy a jejich využití (tvorba, analýza a využití grafů v práci manažera).
06. Práce s daty (importy, exporty, propojení, ověřování vstupních dat, podmíněné formátování a transformace dat).
07.-08. Analýza dat (práce s filtry, seznamy, souhrny a kontingenčními tabulkami, PowerPivot).
09.-10. Vybrané optimalizační a analytické úlohy (citlivostní analýza, práce se scénáři, využití řešitele a analytických doplňků MS Excel).
11.-12. Řešení vybraných matematických úloh (derivace, integrály, soustavy rovnic a diferenciální rovnice v MS Excel).
13. Zpracování výstupů pro manažery (využití pokročilých nástrojů a funkcí MS Word a MS PowerPoint pro efektivní práci manažera).
Obsah přednášek je zaměřen do výše uvedených klíčových oblastí pro řešení manažerských úloh s využitím dostupných nástrojů MS Office.
Obsahem cvičení je cílené procvičování přednášených témat a zpracování případových studií manažerských úloh.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili základní teoretické a především praktické znalosti nutné pro řešení manažerských úloh s využitím dostupných prostředků ICT.
Studenti získají především znalosti a dovednosti umožňující efektivní analýzu a transformaci zdrojových dat do podoby informací využitelných v manažerském rozhodování včetně následné interpretace (prezentace) výsledků. Přičemž praktické dovednosti jsou rozvíjeny s využitím kancelářských aplikací MS Office (s hlavním zaměřením na MS Excel) pro řešení praktických úloh a případových studií.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor