Detail předmětu

Průmyslový design II

FSI-YA2Ak. rok: 2020/2021

Náplní předmětu je dále rozvinout schopnosti posluchačů pro tvůrčí
návrhářskou činnost. Studenti řeší v průběhu semestru úkoly zaměřené na návrh designu funkčně složitějšího výrobku, optimálně s podkladovým materiálem z praxe (konkrétní podnik) a konzultačními možnostmi. Příklady řešených témat: přenosný kompresor, měřicí přístroj, akumulátorový vysavač. Vytvořený designérský projekt je prezentován koncepčními skicami, základními a perspektivními pohledy i fyzickým modelem včetně barevného řešení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají zkušenosti se zpracováním návrhu jednoduchého výrobku, a to na základě provedené analýzy a vstupních podkladů. Posluchači si zároveň osvojí prezentovat výsledky práce prostřednictvím digitálních technologií.

Prerekvizity

Student musí zvládat základy kresby a modelování, nutné pro prezentaci designérských návrhů. Dále je nutno zvládat a pochopit základy prostorové tvorby, výtvarné kompozice a realizace třírozměrných modelů. U návrhů je potřebné osvojení designérských řešení jednodušších průmyslových výrobků. Pro absolvování předmětu je žádoucí mít osvojenou práci s programy Adobe Illustator, Photoshop a Rhinoceros 3D. Absolvování předmětu: Průmyslový design I (YA1).

Doporučená nebo povinná literatura

DREYFUSS, Henry. Designing for people. New York: Allworth Press, 2003. ISBN 1581153120. (EN)
MALANIUK, Bohdan. Design v architektuře a stavebnictví: z dějin průmyslového designu. Praha: ČVUT, 1991.
Design trend: evropská revue soudobého designu. Brno: Design centrum České republiky, 2007. ISSN 1210-1591.
PELCL, Jiří. Design: od myšlenky k realizaci = from idea to realization. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, c2012. ISBN 978-80-86863-45-0. (CS)
FIELL, Charlotte a Peter FIELL. Industrial design. Praha: Slovart, c2003. ISBN 3-8228-2426-7.
FIELL, Charlotte a Peter FIELL (eds.). Designing the 21st century: design des 21. Jahrhunderts Le design du 21 siécle. Köln: Taschen, c2001. ISBN 3-8228-5883-8. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Periodicky konzultovaná, návrhářská práce v ateliéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení (ateliéru), zpracování klauzurních prací, odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Ústní obhajoba zpracovaného úkolu. U každého úkolu se hodnotí zvlášť navržený design a úroveň prezentace.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů a klauzurních prací. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Hodnocení i pouze jediného úkolu nižším než polovina z maximálního počtu bodů je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je dále rozvinout schopnosti posluchačů vyřešit design výrobku s jednoduchou funkcí, prohloubit znalosti základních atributů tvorby designérského návrhu průmyslového produktu a podpořit osvojení nezbytných návyků, myšlenkových postupů a rozvoj základních dovedností, včetně schopnosti pracovat s digitálními technologiemi. Cílem je také vštípit a dále rozvinout u posluchačů respekt k technickým, provozním a technologickým aspektům návrhářské činnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PDS-P bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zadání úkolu - návrhu designu průmyslového výrobku;
2. Analýza problému, získání podkladů a informací;
3. Návrhové skici, první korekce, (klauzurní práce);
4. Další návrhy a skici, modelové skici;
5. Schválení definitivní verze, výroba modelu;
6. Výroba modelu, zadání 2. úkolu;
7. Výroba modelu, doplňující korekce, analýza 2. úkolu;
8. Obhajoba 1. úkolu, 2.úkol - návrhy a skici;
9. Návrhy a skici k 2.úkolu,modelové skici, (klauzurní práce);
10. Schválení konečné varianty;
11. Výroba modelu, doplňující korekce;
12. Dokončení 2.úkolu a odevzdání;
13. Obhajoba 2.úkolu (ateliérové práce); Během semestru jsou
zadány 2-3 jednodenní ( klauzurní) úkoly na samostatné téma.

eLearning