Detail předmětu

Chemická termodynamika a kinetika

FSI-WCTAk. rok: 2020/2021

Kurz se zabývá vybranými základními pojmy, zákony a vztahy klasické chemické termodynamiky a kinetiky, které jsou třeba pro pochopení fyzikálně – chemické problematiky materiálových věd. Chemická termodynamika je zaměřena na základní termodynamické zákony, termodynamické proměnné a vztahy, popis rovnováh v jednosložkových a vícesložkových homogenních i heterogenních soustavách, a na problematiku fázových diagramů. Pozornost je věnována také vícesložkovým chemicky reagujícím systémům a termodynamice kapilárních jevů. Kinetika uvádí základní kinetické koncepce fyzikálně – chemických dějů v heterogenních soustavách, zejména fázových transformací, difuze a slinování.

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti klasické chemické termodynamiky a kinetiky vybraných inženýrských procesů, pochopí jejich logickou výstavbu a naučí se je využívat při řešení inženýrských zadání a používat přitom literárních zdrojů a databází.

Prerekvizity

Student potřebuje středoškolské znalosti matematiky a fyziky, a základní poznatky z chemie obecné, anorganické a organické minimálně na úrovni středoškolské.

Doporučená nebo povinná literatura

R. T. De Hoff: Thermodynamics in Materials Science, McGraw Hill, New York 1993 (EN)
W. J. . Moore, Fyzikální chemie, SNTL, Praha 1979 (CS)
K. Maca: Základy chemické termodynamiky a kinetiky, učební texty ÚMVI, 2005 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna výpočtovými a laboratorními cvičeními.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkami udělení zápočtu jsou účast ve cvičeních a splnění písemných testů. Jsou předepsány 2 kontrolní práce během semestru. Nutnou podmínkou pro získání zápočtu je, aby obě kontrolní práce byly klasifikovány lépe než známkou F (cvičící určí i opravné termíny do konce zkušebního období).
Zkouška prověřuje znalosti teorie a zejména její aplikace na příkladech. Je písemná a ústní. Průběh ústní zkoušky je zcela v kompetenci zkoušejícího. Zkoušející může modifikovat váhu písemné a ústní části a přihlížet k aktivitě studenta ve cvičeních. Zkoušející je povinen předem sdělit posluchačům (nejpozději na poslední přednášce) základní informace o průběhu zkoušky a také hlavní zásady týkající se klasifikace.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými základními pojmy, zákony a vztahy klasické chemické termodynamiky a kinetiky, které jsou třeba pro pochopení fyzikálně – chemické problematiky materiálových věd, tak aby je studenti dokázali aplikovat. Dalším, zdaleka nezanedbatelným úkolem předmětu, je rozvíjet logické a abstraktní myšlení studentů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínkou udělení zápočtu je přítomnost studenta ve všech cvičeních a splnění zadaných úkolů. Pokud student tuto podmínku nesplní, může mu být v odůvodněných případech stanovena náhradní podmínka.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-MTI-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Struktura chemické termodynamiky: Klasifikace termodynamických systémů, proměnných a vztahů. Kriteria rovnovány.
2. Termodynamické zákony: 1., 2. a 3. zákon termodynamiky.
3. Termodynamické vztahy a proměnné. Obecná strategie pro odvození termodynamických vztahů.
4. Rovnováha v termodynamických systémech: Obecné kriterium a obecné podmínky pro odvození termodynamické rovnováhy.
5. Jednosložkové heterogenní systémy. Jednosložkové fázové diagramy v (P,T) prostoru. Clausiusova - Clapeyronova rovnice.
6. Vícesložkové, homogenní nereagující systémy - roztoky. Parciální molární vlastnosti. Chemický potenciál ve vícesložkových systémech. Chování zředěných roztoků. Modely roztoků.
7. Vícesložkové heterogenní nereagující systémy. Popis vícefázových , vícesložkových, nereagujících systémů. Podmínky rovnováhy.
8. Termodynamika fázových diagramů: Diagramy G - x. Termodynamické modely binárních a ternárních fázových diagramů.
9. Vícesložkové, vícefázové reagující systémy: Reakce ve vícefázových systémech. Složky a sloučeniny ve fázových diagramech.
10. Podmínky rovnováhy v systémech se zakřivenými povrchy. Kapilární jevy ve fázových diagramech. Hranice zrn.
11. Kinetika a dynamika dějů v tuhé fázi: Difuze. Transport v tuhých látkách. Kinetické parametry.
12. Fázové transformace: Nedifuzní a difuzní transformace.
13. Slinování a růst zrn. Slinování v tuhé fázi. Slinování s kapalnou fází.

Laboratorní cvičení

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Experimentální práce - FSI
2. Experimentání práce - CEITEC

Cvičení s počítačovou podporou

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní neklasifikovaný test, chemické názvosloví
2. Chemické rovnice, výpočty podle chemických rovnic
3. Oxidačně redukční rovnice
4. Termochemie – tepelné kapacity, reakční tepla
5. První písemný test
6. Závislost Gibbsovy energie na teplotě
7. Energetická bilance chemických reakcí
8. Clapeyronova, Claussius-Clapeyronova rovnice
9. Soustava o dvou složkách, Raoultův zákon, rovnovážná konstanta
10. Druhý písemný test

eLearning