Detail předmětu

Management informační bezpečnosti

FP-MIBEAk. rok: 2020/2021

Předmět „Management informační bezpečnosti“ je zaměřen na bezpečnostní aspekty informačních systémů a na zkoumání základních prvků vytváření bezpečnostní politiky organizace. Má představit studentům hlavní oblasti a směry při realizaci bezpečnostních opatření a seznámit je s jejich zásadami.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Důraz je kladen také na získání manažerských znalostí o současných metodikách řízení bezpečnosti informací v podnikovém IS.

Prerekvizity

Znalost problematiky informačních systémů, počítačových sítí, operačních systémů a základů programování.

Doporučená nebo povinná literatura

Ondrák, Viktor. Petr Sedlák a Vladimír Mazálek. Problematika ISMS v manažerské informatice. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. ISBN 978-80-7204-872-4.
ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení bezpečnostní informací – Požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), 2014.
ČSN ISO/IEC 27002 Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Soubor postupů pro opatření bezpečnosti informací. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), 2014.
DOUCEK, Petr. Řízení bezpečnosti informací: 2. rozšířené vydání o BCM. 2., přeprac. vyd. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-807-4310-508.
Peikari Cyrus a Anton Chuvakin. Security Warrior. Sebastopol : O’Reilly Media, 2004. ISBN 978-0-596-00545-0.
Doseděl, T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat. Brno : Computer Press 2004.
Northcutt, S. Bezpečnost počítačových sítí. Brno : Computer Press, 2005.
Hardware Threat Landscape and Good Practice Guide, ENISA: 2017.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Bude upřesněno vyučujícím.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

- Digitální gramotnost.
- Základní pojmy managementu informační bezpečnosti.
- Definice managementu informační bezpečnosti.
- Metodika zavádění ISMS.
- Analýza bezpečnostních rizik.
- Bezpečnostní opatření.
- Bezpečnostní normy.
- Řízení ochrany dat.
- Problematika osobní bezpečnosti.
- Řízení kybernetické bezpečnosti.

Cíl

Cílem předmětu je představit studentům hlavní oblasti a směry při realizaci bezpečnostních opatření a seznámit je s jejich zásadami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Bude upřesněno vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MBA-IM master of business administration (není studentem), 1. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

40 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor