Detail předmětu

Počítačová vizualizace - 3DS Max

FSI-YPWAk. rok: 2020/2021

Jsou prohlubovány znalosti získané z předchozího studia. Náplní předmětu je
renderování, tvorba textur a mapování v programu Autodesk 3ds Max. V rámci semestrálních projektů budou řešit tvorbu vizualizací vlastních modelů a jejich animací v Adobe After Effects.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

- Znalost v oblasti tvorby 2D, 3D grafiky.
- Schopnost realistické vizualizace designérské tvorby a následnou animaci.
- Schopnost vytvořit vlastní multimediální prezentaci a vizualizaci vlastního 3D návrhu.

Prerekvizity

Předpokládá se základní práce s programy Rhinoceros 3D, Autodesk 3ds Max, Adobe Photoshop.

Doporučená nebo povinná literatura

Steen, J., Boardman, T.: Rendering with Mental Ray and 3ds Max, Taylor and Francis, 2009
Meyer Ch.+T.: Adobe After Effects, Computer Press, Brno 2010
Meyer Ch.+T.: Adobe After Effects, Computer Press, Brno 2010
Kříž J.: Mistrovství v Autodesk 3ds Max, Computer Press, Brno 2010
Kříž J.: Mistrovství v Autodesk 3ds Max, Computer Press, Brno 2010

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení, odevzdání zadané práce ve stanovených termínech, závěrečný test prokazující znalosti práce s programem a schopnost samostatné práce. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů, pracovních úloh a testu. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Hodnocení i pouze jediného úkolu a rovněž testu nižším než polovinou z maximálního počtu bodů pro daný úkol či pro test je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Absolventi budou schopni ovládat program Autodesk 3ds Max a znát základy Adobe After Effects dostatečné k vytváření jednoduchých animací. Absolventi budou schopni vytvářet fotorealistické vizualizace svých modelů, vytvářet a upravovat textury pro jejich mapování, prezentovat své 3D návrhy animováním a pomocí fotorealistických vizualizačních metod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Autodesk 3ds Max - shrnutí znalostí, seznámení s problematikou renderování
2. Autodesk 3ds Max - nastavení scény, seznámení se s typy světel a světelnými modely
3. Autodesk 3ds Max - princip, tvorba a práce s materiály, materiálový editor, textury
4. Autodesk 3ds Max - úvod to texturování, různé typy textur a jejich tvorba
5. Autodesk 3ds Max - rozšíření znalostí materiálů, speciální typy, efekty a jejich použití při tvorbě
6. Autodesk 3ds Max - úvod do mapování, modifikátor UVW map
7. Autodesk 3ds Max - pokročilé mapování, různé techniky, mapování pomocí unwrap UVW
8. Autodesk 3ds Max - rendering, nastavení renderingu, parametry a jejich vliv na rychlost
9. Autodesk 3ds Max - pokročilé efekty renderu, expozice, depth of field, motion blur a další
10. Autodesk 3ds Max - animace a animování, základní pojmy a principy, tvorba jednoduché animace
11. Adobe After Effects - seznámení s prostředím programu, filosofie práce, rozvržení hlavních nástrojů, práce se soubory a propojení s 3ds Max
12. Adobe After Effects - zpracování renderované animace, použití základních nástrojů, efekty, barevné korekce, masky
13. Adobe After Effects - dokončení projektu, finální produkční úpravy a export animace

eLearning