Detail předmětu

Ateliér - grafický design

FSI-YG1Ak. rok: 2020/2021

Grafický design (nebo-li design vizuálních komunikací) jako prostředek dorozumění a humanizace prostředí. Historie a současnost grafického designu. Úvod do semiologie. Aplikace písma, znaku, obrazu, barvy apod. v typografických a grafických návrzích a také na grafické prezentaci designérského návrhu. Tvůrčí složkou práce je v první fázi návrh vizuálního stylu (Corporate Identity) a zpracování design manuálu. Obsahem je práce na návrhu značky, logotypu, barev, písem, navazuje jejich rozvinutí do praktických aplikací pro elektronická či tištěná média. Druhým úkolem může být zadání z oblasti informačního designu: provozní nebo orientační grafiky. Příklady témat prací: A) „Jednotný vizuální styl“ (JVS) ve dvou etapách. Příklad 1: „JVS akce: veletrh, výstava, konference, workshop, soutěž apod.“ 1. etapa - symbol a logotyp, barevnost akce, písmo akce. 2. etapa – aplikace JVS: plakát A1, vstupenky, pozvánka, program, webová prezentace apod. Příklad 2: „JVS podniku (firmy)“ 1. etapa - podniková značka a logotyp, barevnost, výběr podnikového písma. 2. etapa - aplikace JVS: služební grafika, automobily, webová grafika, plakát apod. vč. koncepce typografického řešení design-manuálu. Příklad 3: B) "Informační design", - grafické řešení sdělovačů a ovladačů - piktografický orientační systém.
Předmět je inovován s podporou projektu OPVK. Projekt Studio digitálního sochařství a nových médií, reg č. CZ.1.07/2.2.00/28.0278 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v grafickém designu a schopnost aplikace zejména v oblasti firemního designu a ve služební, orientační a provozní grafice, tzn. zejména ve spojitosti s průmyslovým designem a komunikačním designem.

Prerekvizity

Základní znalosti vývoje a klasifikace písma, typografická a kompoziční pravidla, základní znalosti realizačních technik ve vizuální komunikaci (např. tisk, sazba apod.) viz. kurz "Písmo a typografie" (obor B-PDS). Praktická znalost grafických 2D programů (CorelDraw, Adobe apod.) je nutná, 3D programů (Rhinoceros apod.) vítaná.

Doporučená nebo povinná literatura

Henrion FHK, Parkin A.: Design Coordination and Corporate Image
Slezák M. a kol: Písmo ve výtvarné výchově. - Praha: SPN, 1989.
Šalda J.: Od rukopisu ke knize a časopisu. - Praha: SNTL, 1988.
Meggs P. B.: A history of Graphic Design
Brockmann J. M.: Grid syst.in Graphic Design
Rajlich J.: Grafika a propagace. - Brno: Mospra, 1992.
Hlavsa, O.: Typografia 1-3. - Praha: SNTL, 1975-1981.
Bringhurts R.: The Elements of Typographic Style. - Point Roberts, USA: Hartley+Marks, 2002.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Cvičení - ateliérová výuka spočívá v samostatné tvůrčí práci v ateliéru.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení (ateliéru), odevzdání zadaných prací ve stanovených termínech. Ústní obhajoba zpracovaného úkolu. U každého úkolu se hodnotí navržený design a úroveň prezentace. Písemný test. Test prověřuje celkovou orientaci a znalosti vývoje a teorie grafického designu a technik.
Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení pracovních úkolů a testu. Celkem je možno získat až 100 bodů. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Hodnocení i pouze jediného úkolu a testu nižším než polovinou z maximálního počtu bodů určených pro úkol či test je celková klasifikace předmětu „nevyhovující“.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Orientace v historii, teorii a technikách grafického designu a praktické procvičení práce s písmem, barvou a kompozicí v navrhování. Hledání smyslu designu vizuálních komunikací ve správném tj. rychlém a nezkresleném přenosu informace k uživateli, v různých grafických možnostech vyjádření obsahu informace a řešení její formy, ve vcítění se do zásad komunikačního procesu a roli designéra v něm.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučovaná.
Účast v ateliérové výuce je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Student je povinen být přítomen v rozvrhem stanovené době v ateliéru, pracovat na úkolech a vyčkat konzultace, pokud vedoucí práce nezvolí individuálně jiný postup. Student musí pedagogovi předem sdělit, kde bude v době výuky pracovat (ateliér, dílny, modelárna) ; pokud tomu tak není, jde o absenci. Jako omluva nepřítomnosti se uznávají pouze důvody obdobné důvodům podle zákoníku práce, např. nemoc. Stanovení způsobu náhrady zmeškané výuky je v kompetenci garanta předmětu. Neomluvená absence může být příčinou nepřijetí projektu. Při nepřítomnosti větší než 50% nemusí být i u omluvené absence projekt přijat, protože jej nelze dostatečně zvládnout a náhradní zadání není možné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

• Seznámení s grafickým designem (designem vizuálních komunikací) – základní pojmy, rozdělení g. d., úloha a význam g. d.;
• Písmo a typografie – shrnutí vývoje vizuálních komunikací a písma, terminologie, členění písmových druhů latinky, písmo v g. d., typografie;
• Značka, logotyp a ochranná známka – vývoj značky, terminologie, tvorba značky, právní aspekty;
• Značka – aplikovaná semiologie;
• Jednotný vizuální styl – vývoj, podnikový a propagační styl, tvorba a užití JVS, design manuál, reklamní akce;
• Propagační grafika – vývoj, propagační prostředky: plakát, leták a průsvitka, prospekt, inzerát, katalog, p. g. v architektuře – neon, velkoplošná reklama ap.;
• Obory g. d. v průmyslu a prostředí – provozní grafika, informační a orientační grafika, služební grafika, obalová grafika a výstavnická grafika;
• Stručný přehled grafického designu 19. a 20. století – epochy, styly, školy;
• Stručný přehled grafického designu 19. a 20. století – osobnosti.

Ateliér

65 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

• Zadání hlavního semestrálního praktického úkolu – např. „jednotný vizuální styl“ ve dvou etapách. (Příklad 1: „JVS akce: veletrh, výstava, konference, workshop, soutěž apod.“ 1. etapa - symbol, barevnost, výběr písma. 2. etapa – aplikace JVS: plakát A1, vstupenky, pozvánka, program, webová prezentace apod. Příklad 2: „JVS podniku (firmy)“. 1. etapa - značka, barevnost, výběr podnikového písma. 2. etapa - aplikace JVS: služební grafika, automobily, webová grafika apod. vč. koncepce typografického řešení design-manuálu). Písemná analýza témat a vybraného zadání, dokumentace na obdobné téma, přípravné kresby a skici 1. etapy.
• Souběžně s hlavním úkolem průběžné zadávání a odevzdávání doplňujících krátkodobějších úkolů;
• 1. etapa: analýza, skici, alternativní návrhy, schválené řešení - finální návrh (práce na čisto)
• 2. etapa: písemná analýza, skici, alternativní návrhy, schválené řešení - finální návrh (práce na čisto)
• Odevzdání kompletní semestrální ateliérové práce se všemi přílohami: tj. písemně-obrazová analýza, písemná průvodní zpráva, skici, variantní návrhy, výkresy definitivních řešení, design-manuál, výkresy doplňujících úkolů, stránky portfolia studenta se zadanými úkoly, digitální archiv;
• Ústní obhajoba ateliérové práce grafického designu, test.

eLearning