Detail předmětu

Technická diagnostika II

FSI-XT2Ak. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na nejmodernější poznatky z technické diagnostiky strojů a zařízení. Navazuje na skutečnosti uvedené dříve v předmětech zaměřených na diagnostiku a tyto dále rozvíjí. Pozornost je především soustředěna na problematiku vibrodiagnostiky, hlukové diagnostiky, diagnostiky defektoskopické, tribodiagnostiky, elektrodiagnostiky a dálkové diagnostiky strojů. Je ukázán význam a použití diagnostiky multiparametrické. Absolvováním tohoto předmětu a předmětu Technická diagnostika I, případně předmětu Základy technické diagnostiky, student obsahově získá komplexní poznatky z oblasti technické diagnostiky strojů a zařízení. Sdělované poznatky také vychází z obsahu iniciativy Průmysl 4.0. a Údržba 4.0.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student získá ve smyslu uvedené anotace další rozsáhlé a komplexní znalosti z oblasti diagnostiky technických systémů, které mu umožní se erudovaně zapojit v průmyslové strojírenské a elektrotechnické praxi do řešení různých problémů, které s danou problematikou souvisí.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z matematiky a fyziky na úrovni dosud absolvovaného vysokoškolského studia. Rovněž se předpokládají znalosti v uvedené odborné oblasti v rozsahu předešlého studia bakalářského a studia předmětu Technická diagnostika I.

Doporučená nebo povinná literatura

KREIDL,M; ŠMÍD,R. Technická diagnostika. Senzory-metody-analýza signálu. 1. vydání. Praha: BEN-technická literatura, 2006,408 s. ISBN 80-7300-158-6. (CS)
HAMMER,Miloš. Metody umělé inteligence v diagnostice elektrických strojů. 1. vydání. Praha: BEN – technická literatura, 2009. 400 s. ISBN 978-80-7300-231-2. (CS)
HELEBRANT,F; ZIEGLER,J. Technická diagnostika a spolehlivost, II. Vibrodiagnostika. 1. vydání-dotisk. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2005. 178 s. ISBN 80-248-0650-9. (CS)
BLACK, H., DOCKRELL, W. Diagnostic Assessment in Technical Education: A Teacher's Handbook. 1980. 75 s. ISBN 978-0901116253. (EN)
THOMPSON, M.; VAN DEN BRUEL. Diagnostic Tests Toolkit (EBMT-EBM Toolkit Series). Wiley-Blackwell. 2011. 112 s. ISBN 978-0470657584. (EN)
DUFFUAA, S. O., RAOUF, A. Planning and Control of Maintenance Systems. Modelling a Analysis. 2. vydání. Springer International Publishing AG, Switzerland, 2016. 348 s. ISBN 9783319371818. (EN)
MYSHKIN, N. K, MARKOVA, L.V. On-line Condition Monitoring in Industrial Lubrication and Tribology. 227 s. Springer, 2017. ISBN 9783319611341. (EN)
MOHANTY A.R. Machinery Condition Monitoring: Principles and Practices. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 2014. 282 s. ISBN 9781466593053. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. Přednášky mají charakter výkladu základních principů a teorie dané problematiky. Pozornost je i soustředěna na využití poznatků, které studenti získali v předmětu Technická diagnostika I. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí přednášené látky, vychází z řešení konkrétních reálných problémů. Laboratorní cvičení je realizováno výhradně s využitím strojů a zařízení existujících v průmyslové praxi. Totéž se týká použití diagnostických prostředků, metodik a vyhodnocovacích softwarů. Student se tedy seznámí s konkrétní činností průmyslových diagnostiků, případně i techniků údržby. Dle možností jsou pro studenty organizovány přednášky odborníků z průmyslové praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět se skládá ze cvičení a přednášek. Cvičení je ukončeno zápočtem (je udělován ve 13. výukovém týdnu). K jeho získání je nutná 100% účast na cvičení a dále aktivita ve cvičení. Student zpracuje k zápočtu samostatnou práci v předepsaném rozsahu a kvalitě. Na základě kvality práce ve cvičení, získává student až 30 bodů ke zkoušce Práce musí být odevzdána v písemné formě a učitelem zkontrolována a uznána. Zkouška je realizována písemným testem, student může z tohoto testu získat až 70 bodů, kde 30 bodů získává ze cvičení. Hodnocení výsledku zkoušky je dáno klasifikační stupnicí dle ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání dalších teoretických a praktických znalostí z oblasti diagnostiky technických systémů. Předmět obsahově navazuje na předmět Technická diagnostika I.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je kontrolována ve cvičeních z hlediska účasti a aktivity. Předpokládá se 100% účast na cvičeních, v případě nepřítomnosti je student povinen výuku nahradit, způsob náhrady určí vyučující.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSB , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vibrodiagnostika – úvod, budící síla, vibrační odezva, základní veličiny, senzory, smart senzory
2. Vibrodiagnostika – měření vibrací
3. Vibrodiagnostika – frekvenční analýza
4. Vibrodiagnostika – nevyváženost, nesouosost, kluzná ložiska
5. Vibrodiagnostika – valivá ložiska, metoda ODS, modální analýza
6. Zvuková (hluková) diagnostika – úvod, diagnostika strojů: hladina akustického tlaku a výkonu, akustické filtry, hlučnost strojů, zdroje hluku u strojů, kritéria hlučnosti, evropské směrnice, normy
7. NDT (nedestruktivní metody)
8. NDT (nedestruktivní metody)
9. Tribodiagnostika maziv a strojních uzlů
10. Tribodiagnostika maziv a strojních uzlů
11. Elektrodiagnostika – úvod, metody
12. Elektrodiagnostika – zjišťování stavu strojních uzlů
13. Dálková diagnostika strojů, on-line diagnostika strojů a Industry 4.0, multiparametrická diagnostika

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, organizační záležitosti, bezpečnost práce, základy technické diagnostiky, přístrojové diagnostické prostředky
2. Vlastnosti přístrojové techniky používané dále ve cvičení. Základní parametry přístrojů, základní obsluha přístrojů
3. Vibrodiagnostika - zpracování dat, určování zavád rotačních systémů
4. Vibrodiagnostika - zpracování dat, určování zavád rotačních systémů
5. Vibrodiagnostika - zpracování dat, určování zavád rotačních systémů
6. Vibrodiagnostika - vyvažování točivých strojů
7. Vibrodiagnostika - vyvažování točivých strojů
8. Zvuková (hluková) diagnostika
9. Elektrodiagnostika
10. Online diagnostika strojů
11. Online diagnostika strojů
12. Kompletace a hodnocení technických zpráv (protokolů)
13. Zápočet

eLearning