Detail předmětu

Pokročilé metody bezpečnostních analýz

FSI-XBAAk. rok: 2020/2021

Základním obsahem předmětu je přehled pokročilých postupů a metod pro identifikaci a selekci nebezpečí (zdrojů rizika) a odhad následků rizik.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Předmět Pokročilé metody bezpečnostních analýz umožňuje studentům navázat na poznatky z dřívějšího studia a tyto prohloubit a především rozšířit o uvedené oblasti. Student si osvojí použití pokročilých metod a postupů bezpečnostního inženýrství, při kterých je potřeba zahrnout do výchozích úvah široké spektrum souvislostí technických, ekonomických i ekologických.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost matematiky a fyziky a bezpečnostního inženýrství (pokročilé metody managementu rizik), a to v rozsahu probíraném v rámci předchozího studia na Fakultě strojního inženýrství.

Doporučená nebo povinná literatura

ČSN IEC 61882. Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn k použití. [s.l.] : Český normalizační institut, 2016.
BABINEC, František. Management rizika : Loss Prevention & Safety Promotion [online]. Brno : Slezská Universita v Opavě, Ústav matematiky, 2005 [cit. 2011-10-14]. Dostupné z WWW: .
RAIS, Karel; DOSKOČIL, Radek. Risk management. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2007. 152 s. ISBN 978-80-214-3510-0.
Česko. Zákon č. 224/2015 Sb., zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). In Sbírka zákonů, Česká republika. 2015.
HESTER,, R.E. Risk assessment and risk management. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 1998. ISBN 978-085-4042-401.
Lees Loss Prevention in the Process Industrie [online]. Mannan, Sam. 3rd Edition. Texas, USA : Elsevier, 2005 [cit. 2010-12-10]. 3775 s. Dostupné z WWW: < http://knovel.com/web/portal/browse/display?_EXT_KNOVEL_DISPLAY_bookid=1470&VerticalID=0 >. ISBN 978-0-7506-7555-0.
Guidelines for hazard evaluation procedures. 3rd ed. Hoboken, N.J.: CCPS/AIChE/Wiley Interscience, c2008, 542 p. ISBN 978-047-1978-152.
KLETZ, Trevor A. What went wrong?: case histories of process plant disasters and how they could have been avoided. 5th ed. Burlington, MA: Gulf Professional Pub., c2009, 608 p. ISBN 18-561-7531-6.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence a aktivní účast ve cvičeních, vypracování semestrální práce, test, v odůvodněných případech může vyučující stanovit náhradní podmínku.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými metodami v oblasti analýzy rizik, používanými v technické praxi. Logická stavba předmětu obsahuje metody pro identifikaci, selekci i detailní hodnocení individuálního a společenského rizika.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na výuce je povinná. V odůvodněných případech náhradní forma výuky, řešení individuálního semestrálního projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSB , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy z oblasti bezpečnostního inženýrství, přehled současně platné evropské i národní legislativy, postup analýzy rizika.
2. Identifikace zdrojů rizika – metoda Index požáru a výbuchu. Stanovení ekonomických následků.
3. Identifikace zdrojů rizika metodou Index chemického ohrožení. Stanovení následků.
4. Selekce a priorizace zdrojů rizika.
5. Selekce zdrojů environmentálního rizika.
6. Následky závažných havárií.
7. Modelování úniků nebezpečných látek ze zařízení.
8. Modelování rozptylu nebezpečných toxických látek.
9. Modelování tepelných a tlakových účinků při nehodách.
10. Krizové řízení, havarijní plánování, havarijní zóny.
11. Bezpečnost a ochrana proti výbuchu.
12. Požadavky na bezpečnost plánovaných technologií.
13. Shrnutí probírané problematiky, prezentace semestrálních prácí.

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Praktická aplikace metody Index požáru a výbuchu.
2. Praktická aplikace metody Index chemického ohrožení.
3. Praktická aplikace metody Selekce zdrojů rizika podle CPR 18E.
4. Modelování úniku a rozptylu látek ze zařízení.
5. Modelování tepelných a tlakových účinků při nehodách.
6. Výpočet havarijních zón.
7. Prezentace semestrálních prácí. Test.

eLearning