Detail předmětu

Konstrukce přístrojů I

FSI-TK1Ak. rok: 2020/2021

Studenti budou seznámení s konstrukčním řešením základních optických systémů a přístrojů, tak aby byli schopni na základě znalostí principů sami jednoduché přístroje navrhovat.

Výsledky učení předmětu

V rámci cvičení budou studenti seznámeni se základními optickými komponentami, s jejich uložením do mechanických dílů, také s konkrétními optickými přístroji, jejich konstrukcí, montáží a celkovým přístupem k tomuto oboru.

Prerekvizity

Index lomu, Snellův zákon, disperze, lom světla planparalelní deskou, Gaussův prostor, grafické určení polohy obrazu, zobrazovací rovnice (Newtonova, Gaussova, Gullstrandova), kulové plochy, čočky, Fresnelovy rovnice pro odraz, zrcadla, vady optických soustav.

Doporučená nebo povinná literatura

Keprt, E.: Teorie optických přístrojů I, II
Yoder, P.: Mounting optics in optical instruments, SPIE Bellingham, 2008
Harna, Z.: Přesná mechanika
Edwards, K., McKee R.: Fundamentals of mechanical component design, McGraw-Hill, 1991.
Havelka, B.: Geometrická optika II
Yoder, P.: Mounting optics in optical instruments, SPIE Bellingham, 2008
Harna, Z.: Přesná mechanika.
Havelka, B.: Geometrická optika II
Tryliński, W.: Fine mechanisms and precision instruments: principles of design. Pergamon, 1971.
Glézl, Š.-Kamarád, J.-Slimák, I.: Presná mechanika
norma ISO 10110
Van Hell,AC.s.: Advanced Optical Techniques
De Silva, C. W.: Sensors and actuators: Engineering system instrumentation. CRC Press, 2015
Glézl, Š.-Kamarád, J.-Slimák, I.: Presná mechanika
norma ISO 10110

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: účast ve cvičeních, v průběhu semestru 3 předem ohlášené písemné testy
Zkouška: písemná

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit studenty se základními vlastnostmi optických materiálů používaných v oblasti optiky, procesy odehrávající se na rozhraní opticky isotropních prostředí. Seznámí se s vlastnostmi reálných optických elementů a jejich kombinací. Studenti budou schopni použít získané dovednosti a znalosti geometrické optiky při navrhování optických systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přítomnost na cvičení je povinná a je sledována vyučujícím. Způsob nahrazení zmeškané výuky ve cvičení bude stanovena vyučujícím na základě rozsahu a obsahu zmeškané výuky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PMO , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-FIN-P magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Oko a vidění
Základní optické komponenty
Kamery, detektory a digitální optika
Princip funkce a typy dalekohledů
Konstrukce převracecí soustavy dalekohledu
Princip mikroskopu
Princip objektivních zobrazovacích přístrojů
Fotografické přístroje
Promítací přístroje
Dálkoměry
Refraktometry
Interferometry

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Počítačová podpora přednášené výuky - konstrukční návrhy vybraných přístrojů.

eLearning