Detail předmětu

Deutsch für Studium und Beruf II

FSI-N8Ak. rok: 2020/2021

Kurz vyžaduje velmi dobrou znalost obecného jazyka minimálně na úrovni B1+/B2. Předmět je zaměřen na charakteristické struktury profesní komunikace. Poskytuje studentům příslušnou slovní zásobu a dovednosti nezbytné pro komunikaci daného zaměření.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni samostatného vyjadřování a komunikace v německém jazyce na úrovni B2+/C1. Nabyté znalosti a dovednosti mají pomoci studentům zlepšit plynulý projev a komunikační dovednosti ve studijním i pracovním životě.

Prerekvizity

Kurz je určen pro studenty, kteří si osvojili jazyk na úrovni minimálně B1+/B2.

Doporučená nebo povinná literatura

Materiály ÚJ FSI VUT v Brně.
http://www.kj.fme.vutbr.cz/studopory/de/grammar/mluvnice.pdf
kol.: Němčina pro strojírenské obory - Deutsch im Maschinenbau, Informatorium Praha 2008
Studijní opory:http://www.kj.fme.vutbr.cz/studopory/de/topics/Geschaftskontakte.pdf
Studijní opory:http://www.kj.fme.vutbr.cz/studopory/de/topics/Geschaftskorrespondenz.pdf
BECKER, Norbert, BRAUNERT, Jörg. Alltag, Beruf & Co 6, Ismaning. Max Hueber Verlag 2011. ISBN 978-3196015904
BECKER, Norbert, BRAUNERT, Jörg, EISFELD, Karl-Heinz. Dialog Beruf 3, Ismaning: Hueber 2002. ISBN 3-19011592-3
BECKER, Norbert, BRAUNERT, Jörg, SCHLENKER Wolfram. Unternehmen Deutsch Aufbaukurs, Stuttgart: Klett ISBN: ISBN: 978-3-12-675745-4
LÉVY-HILLERICH, Dorothea. Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten, leben, Plzeň: Fraus 2004. ISBN 80-7238-359-0
PERLMANN-BALME, Michaela, SCHWALB Susanne. Sicher C1. Ismaning: Hueber, 2016. ISBN 978-3-19-001208-4
DANIELS Albert, KÖHL-KUHNE, Renate et al. Mittelpunkt neu C1. Stuttgart: Klett, 2013. ISBN 978-3-12-676660-9
KOITHAN, Ute, MAYR-SIEBER, Tanja, et al. Aspekte neu C1. Stuttgart: Klett, 2016. ISBN 978-3-12-605035-7

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Způsob a kritéria hodnocení

Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí ve cvičeních ve smyslu podmínek uvedených ve vymezení kontrolované výuky a splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia.
Zkouška na úrovni C1 SERR se skládá ze dvou částí: písemné a ústní.
Písemná část zkoušky ověřuje globální i detailní porozumění čtenému a slyšenému textu i znalost jazykových struktur obecného a odborného jazyka.
Ústní část zkoušky probíhá formou rozhovoru na profesní témata.

Jazyk výuky

němčina

Cíl

Cíle předmětu:
Cílem předmětu je posílit individuální schopnost vyjadřování studentů při komunikaci v německém jazyce. Úkolem je upevnění získaných znalostí lexikálních a gramatických struktur a jejich systematické rozšiřování v reálných kontextech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-OBN-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  • Program B-VTE-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný
  • Program N-OBN-P magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Branchen und Unternehmen
2. Industrie und Maschinenbau
3. Betriebsalltag
4. Sicherheit am Arbeitsplatz
5. Geschäftsverhandlungen
6. Produktion und Materialwirtschaft
7. Arbeitsabläufe beschreiben
8. Eigenschaften beschreiben
9. Produktpräsentation
10. Teilnahme an der Messe
11. Technische Besprechungen
12. Firmenpräsentation
13. Kursauswertung

eLearning