Detail předmětu

Základy techniky vnitřního prostředí budov

FSI-IZRAk. rok: 2020/2021

Mikroklima a jeho hodnocení. Pohoda prostředí. Tepelný stav prostředí. Čistota vzduchu v místnostech. Systémy větrání. Větrání celkové a místní, lokální odsávací zařízení. Proudění vzduchu ve větraném prostoru. Klimatizační zařízení a jeho jednotlivé komponenty. Systémy klimatizace. Tepelné ztráty budov. Vytápění a vytápěcí systémy. Hluk a vibrace, vliv na lidské zdraví, technické prostředky pro snižování hluku.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti o větracích,klimatizačních a vytápěcích zařízeních a jejich systémech, o hodnocení stavu vnitřního prostředí, o vlivu hluku na lidské zdraví a o technických prostředcích pro snižování hluku.

Prerekvizity

Základní znalosti z fyziky, matematiky a termomechaniky.

Doporučená nebo povinná literatura

NOVÝ, Richard a kol. Technika prostředí. České vysoké učení technické v Praze. [2006]. ISBN 80-01-03492-5
McQUISTON, Faye C., Jerald D. PARKER and Jeffrey D. SPITLER. Heating Ventilating, and Air Conditioning, John Wiley and Sons, [2005]. ISBN 0-471-66154-6
ASHRAE handbook: Fundamentals (SI Edition). American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc., [2013]. ISBN 978-1-936504-46-6
JANOTKOVÁ, Eva. Technika prostředí - 1. a 2. část. FSI VUT v Brně, [2014]. Elektronická verze v pdf dostupná v e-learningu. (CS)
ASHRAE Handbook - Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Systems and Equipment (SI Edition). American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers Inc., [2012]. ISBN 9781936504268

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je kontrola znalostí formou dvou testů, které musí student absolvovat v sedmém a třináctém výukovém týdnu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základem techniky využívané k vytváření optimálního stavu vnitřního prostředí budov, s návrhem a provozem zařízení pro úpravu tepelného stavu prostředí, vlhkosti i čistoty vzduchu (zařízení vytápěcí, větrací, klimatizační), s fyziologickými účinky hluku a s technickými prostředky pro snižování hluku v pracovním prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Řádné absolvování všech cvičení a kontrola znalostí formou dvou testů, které musí student absolvovat v sedmém a třináctém výukovém týdnu. Při omluvené neúčasti bude vypsán náhradní termín testu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-EPP , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Mikroklima a jeho hodnocení. Pohoda prostředí a tepelná pohoda.
Čistota vzduchu v místnostech. Účinky škodlivin na člověka.
Systémy větrání. Výpočet výměny vzduchu. Zatopené proudy.
Obrazy proudění. Větrání s přirozeným oběhem vzduchu.
Nucené větrání celkové - provedení větracích zařízení.
Místní větrání. Odsávací zařízení a sací nástavce.
Ekonomičnost návrhu vzduchotech. zař., zpětné získávání tepla.
Klimatizační zařízení a jeho jednotlivé komponenty.
Systémy klimatizace - vzduchové, vodní, vzduch -voda a chladivové.
Teplovodní vytápění, otopné soustavy a tělesa, vytápění velkoplošné.
Horkovodní a parní vytápění. Sálavé vytápění velkoprostor.objektů.
Teplovzdušné vytápění. Měření spotřeby tepla při vytápění.
Hluk a vibrace, fyziologické účinky. Opatření ke snižování hluku.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Měření veličin určujících tepelný stav prostředí.
Hodnocení tepelného stavu prostředí. Komfortní diagramy.
Výpočet výměny vzduchu při větrání.
Výpočet zatopených proudů izotermních.
Výpočet proudů neizotermních.
Výpočet větrání okny a větrání šachtového.
Kontrolní test.
Výpočet tepelných ztrát a tepelného výkonu dle ČSN EN 12831.
Výpočet tepelných ztrát a tepelného výkonu pro zadané místnosti.
Výpočet tepelných ztrát a tepelného výkonu pro zadané místnosti.
Dimenzování otopných těles.
Výpočet vzduchové sprchy.
Kontrolní test.

eLearning