Detail předmětu

Modulový projekt II

FSI-GMQAk. rok: 2020/2021

Modulový projekt slouží k prohloubení znalostí a praktickému využití vědomostí, nabytých během dosavadního studia formou projekční a konstrukční týmové práce, na aplikačně zaměřených projektech z průmyslové a vědecko-výzkumné praxe.

Výsledky učení předmětu

Posluchači se naučí aplikovat teoretické znalosti na konkrétní praktické případy. Doplní si znalosti o praktické dovednosti v rámci studovaného oboru, zdokonalí se v komunikačních dovednostech, prezentaci, sebeprezentaci a týmové práci.

Prerekvizity

Předpokládají se teoretické znalosti získané během dosavadního studia, které se vztahují k zaměření modulového projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

SHIGLEY, Joseph Edward, Charles R. MISCHKE a Richard G. BUDYNAS, VLK, Miloš (ed.). Konstruování strojních součástí. 1. vyd. Přeložil Martin HARTL. V Brně: VUTIUM, 2010. Překlady vysokoškolských učebnic. ISBN 978-80-214-2629-0. (EN)
KOLÍBAL, Zdeněk. Roboty a robotizované výrobní technologie. První vydání. Brno: Vysoké učení technické v Brně – nakladatelství VUTIUM, 2016. ISBN 978-80-214-4828-5. (CS)
S ohledem na konkrétní zadání
SHIGLEY, Joseph Edward, Charles R. MISCHKE a Richard G. BUDYNAS, VLK, Miloš (ed.). Konstruování strojních součástí. 1. vyd. Přeložil Martin HARTL. V Brně: VUTIUM, 2010. Překlady vysokoškolských učebnic. ISBN 978-80-214-2629-0. (EN)
MAREK, J. a kol. Konstrukce CNC obráběcích strojů III. Třetí vydání. Praha: MM publishing, s. r. o. ISBN- 978-80-260-6780-1. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je udělen na základě obhajoby písemně zpracovaných výsledků projektu před jeho koordinátorem nebo pověřeným školitelem projektu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Připravit studenta k samostatné práci při řešení konkrétního úkolu v průmyslové praxi a naučit ho výsledky práce prezentovat a obhájit. Dalším cílem je připravit studenta k řešení diplomového projektu a k osvojení zásad práce na projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast ve cvičení v rámci běhu semestrů na VUT Brno i na TUC Chemnitz. Neúčast se nahrazuje po dohodě s učitelem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah a průběh je individuální. Určuje ho garant předmětu.
1. Určení pracovních týmů a zadání projektu.
2. - 5. Individuální rešerše problematiky a výpočty dle zadání
6. - 13. Zpracování zprávy a technické dokumentace dle zadání.