Detail předmětu

Modulový projekt I

FSI-GMPAk. rok: 2020/2021

Modulový projekt slouží k prohloubení znalostí a praktickému využití vědomostí nabytých během dosavadního studia formou projekční a konstrukční týmové práce na aplikačně zaměřených projektech z průmyslové a vědecko-výzkumné praxe.

Výsledky učení předmětu

Posluchači se naučí aplikovat teoretické znalosti na konkrétní praktické případy. Doplní si znalosti o praktické dovednosti v rámci studovaného oboru, zdokonalí se v komunikačních dovednostech, prezentaci, sebeprezentaci a týmové práci.

Prerekvizity

Předpokládají se teoretické znalosti získané během dosavadního studia, které se vztahují k zaměření modulového projektu.

Korekvizity

Nejsou.

Doporučené volitelné složky programu

Nejsou.

Doporučená nebo povinná literatura

S ohledem na konkrétní zadání
S ohledem na konkrétní zadání

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem, zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je udělen na základě obhajoby písemně zpracovaných výsledků projektu před jeho koordinátorem nebo pověřeným školitelem projektu.

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

Nejsou organizovány.

Cíl

Připravit studenta k samostatné práci při řešení konkrétního úkolu v průmyslové praxi a naučit ho výsledky práce prezentovat a obhájit. Dalším cílem je připravit studenta k řešení diplomového projektu a k osvojení zásad práce na technickém projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast ve cvičení v rámci běhu semestrů na VUT Brno i na TUC Chemnitz. Neúčast se nahrazuje po dohodě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2V-P magisterský navazující

    obor M-VSY , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Obsah a průběh je individuální. Určuje ho garant předmětu.
1. Určení pracovních týmů a zadání projektu.
2. - 5. Individuální rešerše a výpočty dle zadání
6. - 13. Zpracování technické dokumentace dle zadání.