Detail předmětu

Stavba a provoz teplárenských zařízení

FSI-FSCAk. rok: 2020/2021

Předmět "Stavba a provoz teplárenských zařízení" má dát posluchačům základní ucelený přehled o teplárenských zařízeních, o jejich konstrukci, používaných vypočtových metodách i o jejich provozu. Zvlaštní pozornost je věnována jednotlivým postupům aplikovaným v rámci evropského společenství.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvovani tohoto kurzu by posluchaci měli byt schopni navrh-
nout a nadimenzovat jednoduché zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla.

Prerekvizity

Základní znalosti z termomechaniky

Doporučená nebo povinná literatura

Brownell, L. E., and Young, E. H., Process Equipment Design, John Willey, 1966
Kadrnožka: Tepelné elektrárny a teplárny,SNTL Praha 1987 (CS)
Horlock, J.H.:Advanced Gas Turbine Cycles. Prgamon Publishing, London 2003 (EN)
Schneider, P.: Základy konstruování procesních zařízení. 1999
Křupka, V. - Schneider, P.: Konstrukce aparátů
Schneider, P.: Základy konstruování procesních zařízení

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutná aktivní účast ve cvičeních. Zkouška sestává z písemné části formou testu, při kterém musí posluchač prokázat teoretické i praktické znalosti.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznamit posluchače alespoň v základnich rysech
s problematikou teplárenství a jeho provozu. Totéž platí o konstrukci a montáži
těchto zařízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je kontrolována. Při zameškaném cvičení je nutné doplnit písemný elaborát,
který je nutné předložit ke kontrole.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-EPP , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Teplárenství -kombinovaná výroba elektrické energie a tepla
Technicke předpisy pro teplárenství
Úspora primárního paliva
Typy tepelných oběhů
Používané tepelné stroje v teplárenství
Dimenzování velikosti zdroje
Roční diagram trvání potřeb tepla
Mikro-kogenerace, základní principy a možnosti
Soustavy centrálního vytápění
Horkovodní a parní soustavy a jejich provedení
Teoretický základ dimenzování soustav, akumulace tepla
Praktické zkušenosti z provozu teplárenských zařízení.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Příklady na dimenzování velikosti teplárenského zdroje.
Návrh kogenerační jednotky na zemní plyn.
Návrh a výpočet tepelného schématu teplárenského zařízení
Výpočet výměníků tepla pro teplárenství
Studenti pracují na individualních zadáních
Exkurse do teplárenských provozů

eLearning