Detail předmětu

Jaderná energetika

FSI-EJEAk. rok: 2020/2021

Účelem předmětu je seznámit posluchače s obecnými aspekty rozvoje jaderné energetiky na základě obecné teorie jaderného reaktoru a cyklu jaderného paliva. V návaznosti na to seznámit posluchače se základními typy reaktorů a elektráren, kde tyto reaktory pracují, na příkladech tepelných schémat jaderných elektráren osvětlit způsob výroby elektrické energie z energie jaderné při uplatnění metod jaderné bezpečnosti.
V rámci toho seznámit a naučit posluchače základním principům aplikace jaderné energie a především pak hospodaření s radioaktivními odpady.
Výčtem zvláštností strojních jaderně energetických zařízení pochopit stavbu a provoz jaderných centrál.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět seznámí a naučí studenty základům jaderné energetiky tak,
aby byli schopni pochopit její význam pro rozvoj společnosti, byli
schopni se orientovat v různých koncepcích jaderných reaktorů a
elektráren při zachování jaderné bezpečnosti a efektivnosti. Naučí
je základům jaderně palivového cyklu.

Prerekvizity

Základy tepelných oběhů energetických zařízení, základy přeměn energií, základy přenosu tepla.

Doporučená nebo povinná literatura

KLIK, František a Jaroslav DALIBA. Jaderná energetika. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002, 189 s. ISBN 80-010-2550-0.
DOLEŽAL, Jaroslav, Jiří ŠŤASTNÝ, Jan ŠPETLÍK, Stanislav BOUČEK a Zbyněk BRETTSCHNEIDER. Jaderné a klasické elektrárny. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011, 259 s. ISBN 978-80-01-04936-5.
STACEY, Weston M. Nuclear reactor physics. 2nd ed., completely rev. and enlarged. Weinheim: Wiley-VCH, c2007, xxviii, 706 s. ISBN 978-3-527-40679-1.
Sazima, Kmoníček, Schneller a kol.: Teplo. SNTL 1989
Butterworth-Heinemann:Nuclear energy: an introduction to the concepts, systems, and applications of nuclear processes.Boston 2001. 5th ed.490 s. ISBN 0-7506-7136-X
MURRAY, Raymond L. Nuclear energy: an introduction to the concepts, systems, and applications of nuclear processes. 6th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008. ISBN 978-012-3705-471

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: Prezence ve cvičeních, aktivní účast na řešení zadávaných úloh.
Zkouška: Písemná + ústní. Cílem zkoušky bude ověřit znalosti studentů z probrané látky. Písemná část zkoušky se děje zadáním 3 příkladů z látky probrané na cvičeních. Ústní část má za úkol ověřit teoretické znalosti studentů v problematice jaderné energietiky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače a naučit je základům jaderné
energetiky, palivového cyklu a přístupům k jejímu rozvoji. Naučit
studenty jednotlivým rozhodujícím konstrukcím jaderných reaktorů,
jaderné bezpečnosti a představit některé vazby jaderné energetiky na
okolní prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednášce je nepovinná.
Účast na cvičení je povinná. Na cvičení bude prováděna prezence studentů. Maximální počet neomluvených neúčastí 2. V případě větší absence je student povinen vypracovat individuální práci podle požadavků učitele.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-EPP , 3. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy, radioaktivní přeměny.
2. Jaderné reakce, charakteristiky neutronových interakcí.
3. Štepení jader, bilance při štěpení, účinné průřezy.
4. Typy a stavba jaderného reaktoru.
5. Základy výpočtu, kritická rovnice, rovnice 4 koeficientů.
6. Regulace, měření a stínění jaderného reaktoru.
7. Jaderné elektrárny s reaktory typu PWR, BWR, FBR, HTGR, ADTT.
8. Kinetika štěpné řetězové reakce, vývin tepla v reaktoru a jeho odvod.
9. Provoz a řízení reaktoru, materiály aktivní zóny.
10. Strojní zařízení jaderných elektráren.
11. Hospodářství vyhořelého paliva, palivové cykly, nakládání s vyhořelým palivem
12. Jderná bezpečnost, principy hloubkové ochrany.
13. Perspektivy rozvoje jaderné energetiky, jaderné transmutace.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pojmy.
2. Řešení neutronových interakcí.
3. Bilance při štěpení palivových jader.
4. Charakteristiky jaderných reaktorů.
5. Základy výpočtu kritických parametrů.
6. Regulační orgány jaderného reaktoru.
7. Najíždění, provoz a odstavování jaderného reaktoru.
8. Výpočet vývinu tepla v reaktoru.
9. Návrh chlazení aktivní zóny reaktoru.
10. Strojní zařízení jaderných elektráren.
11. Výpočet tepelného cyklu jaderného zařízení.
12. Jaderná bezpečnost ve vztahu k praktickému provozu reaktoru.
13. Rozbor transmutační technologie a zařízení.