Detail předmětu

Regionální politika

FAST-NVB047Ak. rok: 2020/2021

Regionální ekonomie. Ekonomické prostorové systémy. Teoretické přístupy k jejich vysvětlení. Lokalizační teorie. Regionální rozvojové a růstové teorie.
Region, regionální dimenze trhu výrobních faktorů.
Ekonomická úroveň regionů, její hodnocení.
Regionální politika.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Schopnost vysvětlit otázku prostorové koncentrace či rozptýlení a s tím související aglomerační efekty, znalost teorie polarizovaného rozvoje jako typického příkladu růstové teorie včetně praktické implementace. Porozumění pojmu region, problematice regionalizace území, přehled v otázce hodnocení regionálních rozdílů, vzniku a možnosti ovlivnění meziregionálních nerovností. Proniknutí do problematiky regionální politiky ČR. Seznámení se s dokumenty regionální politiky ČR a s podmínkami regionálních podpůrných programů.

Prerekvizity

Znalosti fungování mikroekonomických a makroekonomických vztahů, fungování ekonomického systému a jeho nástrojů, vztahy mezi mikroekonomickými subjekty.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do regionální ekonomie. Ekonomické prostorové systémy. Teoretické přístupy k jejich vysvětlení.
2. Lokalizační teorie – zemědělství (von Thünen), průmyslu (Schäffle, Fischer, Weber).
3. Lokalizační teorie z 20. a 50. let 20. století.
4. Aglomerační efekty, prostorová koncentrace a disperze.
5. Regiony a regionalizace, homogenní a heterogenní regiony.
6. Regionální dimenze trhu výrobních faktorů – trh práce, trh nemovitostí.
7. Regionální rozvojové a růstové teorie – teorie polarizovaného rozvoje, teorie exportní báze atd.
8. Ekonomická úroveň regionů – hlavní ovlivňující faktory.
9. Hodnocení ekonomické úrovně – mikroekonomické a makroekonomické, kvantitativní a kvalitativní ukazatele.
10. Regionální politika – meziregionální rozdíly, pojetí regionální politiky dle hlavních ekonomických škol.
11. Regionální politika v ČR – principy, nástroje, regiony se soustředěnou podporou státu.
12. Regionální politika ČR v období 2014–2020.
13. Strategie regionálního rozvoje ČR a další dokumenty regionální politiky ČR.

Cíl

Cílem předmětu je, aby studenti rozuměli významu lokalizačních teorií, uměli použít jednoduché metody lokalizační analýzy a byli schopni interpretovat jejich výsledky, pochopili pozici přirozeného monopolu na regionálním trhu a nutnost jeho regulace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPC-MI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný
  • Program NPC-SIE magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor