Detail předmětu

Legislativa územního plánování a stavebního řádu

FAST-MZ001Ak. rok: 2020/2021

Prohloubení znalostí získaných v oblasti správního řádu a stavebního zákona. Výkon veřejné správy, správní řízení, územní plánování, stavební řád, právní předpisy navazující na stavební zákon, obecné požadavky na využívání území, dokumentace staveb, technické požadavky na stavby, požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, posuzování vlivů na životní prostředí, vybrané činnosti ve výstavbě, oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě.

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Prerekvizity

Základní orientace ve stavebním zákoně a správním řádu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky, vzájemné vazby právních předpisů v oblasti územního plánování a stavebního řádu.
2. Působnost správních orgánů ve věcech územního plánování, státní správa, samospráva.
3. Územní plánování, udržitelný rozvoj, posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí.
4. Koncepční nástroje územního plánování, územně plánovací podklady, politika územního rozvoje.
5. Tvorba územně plánovací dokumentace, obecné požadavky na vymezování ploch, opatření obecné povahy.
6. Územní rozhodování, veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí.
7. Požadavky na vymezování a využívání pozemků, požadavky na umisťování staveb.
8. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí.
9. Soustava stavebních úřadů, povolování staveb, zvláštní pravomoci stavebního úřadu.
10. Stavební povolení, veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení.
11. Dokumentace staveb, vybrané činnosti ve výstavbě a jejich výkon oprávněnými osobami.
12. Autorizace.
13. Právní úprava technických požadavků na stavby, právní úprava obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Cíl

Objasnění základních principů prostorového plánování, systém a obsah územního plánování, zpracování a schvalování územně plánovací dokumentace. Seznámení s urbanistickou ekonomií, vytvoření předpokladu pro výkon povolání autorizovaného inženýra.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

    obor MI , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor