Detail předmětu

Urbanismus 1

FAST-AG016Ak. rok: 2020/2021

Úvod do disciplin urbanismu a územní plánování, základní informace o funkčním, prostorovém a provozním uspořádání sídel, urbanistická typologie jednotlivých funkčních systémů sídel, vytváření podmínek urbánního rozvoje s principy trvale udržitelného rozvoje.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost základní urbanistické typologie, urbanistické struktury, funkční systémy města, veřejné prostory, urbanistický detail, venkovské osídlení a krajina.

Prerekvizity

Předmět nenavazuje přímo na žádnou s předchozích disciplin, částečně využívá znalostí získaných v typologických předmětech a aplikované ekologii.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Urbanismus a územního plánování, socioekonomický a environmentální rámec
2. Sídelní útvary, urbanizace
3. Prostorové uspořádání urbanistické struktury
4. Funkční uspořádání urbanistické struktury
5. Funkční systémy města – bydlení a obytné soubory
6. Funkční systémy města – výroba a skladování
7. Komerční a nekomerční vybavenost
8. Funkční systémy města – rekreace a zeleň
9. Funkční systémy města – dopravní skelet, dopravní vybavenost, technická infrastruktura
10. Veřejné prostory a městský interiér
11. Venkovské osídlení a krajina
12. Urbánní rozvoj – demografické, sociální a kulturní předpoklady
13. Urbánní rozvoj – přírodní, technické a ekonomické předpoklady

Cíl

Znalost základní urbanistické typologie, urbanistické struktury, funkční systémy města, veřejné prostory, urbanistický detail, venkovské osídlení a krajina.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor