Detail předmětu

Regionální ekonomie a politika

FAST-TV09Ak. rok: 2020/2021

Regionální ekonomie je aplikovanou ekonomickou disciplínou, jako taková vychází z poznatků obecné ekonomické teorie. Získané poznatky jsou upřesňovány a modifikovány s ohledem na specifika, která souvisejí s charakterem objektu zájmu této disciplíny, tedy regionu resp. prostoru v jeho socioekonomickém pojetí. Absolvování předmětu vytváří dobrá východiska pro pochopení struktury a obsahu regionálních politik.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Schopnost vysvětlit otázku prostorové koncentrace či rozptýlení a s tím související aglomerační efekty, znalost teorie polarizovaného rozvoje jako typického příkladu růstové teorie včetně praktické implementace. Porozumění pojmu region, problematice regionalizace území, přehled v otázce hodnocení regionálních rozdílů, vzniku a možnosti ovlivnění meziregionálních nerovností. Proniknutí do problematiky regionální politiky ČR. Seznámení se s dokumenty regionální politiky ČR a s podmínkami regionálních podpůrných programů.

Prerekvizity

Všeobecné znalosti v rozsahu bakalářského stupně studia architektury.

Doporučená nebo povinná literatura

Armstrong Harvey, Taylor Jim: Regional Economics and Policy. Wiley, 2000. ISBN: 0631217134. (EN)
Fujita Masahisa, Krugman Paul, Venables Anthony: The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade. Massachusetts Institute of Technology, 2001. ISBN 0262561476. (EN)
ŽÍTEK, Vladimír: Regionální ekonomie a politika I.. MU Brno, 2002. ISBN: 8021034785.
KREJČÍ, Tomáš a kolektiv: Regionální rozvoj: teorie, aplikace, regionalizace. Mendelova universita v Brně, 2010. ISBN: 8073754142.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do regionální ekonomie. Ekonomické prostorové systémy. Teoretické přístupy k jejich vysvětlení.
2.Lokalizační teorie – zemědělství (von Thünen), průmyslu (Schäffle, Fischer, Weber).
3.Lokalizační teorie z 20. a 50. let 20. století.
4.Aglomerační efekty, prostorová koncentrace a disperze.
5.Regiony a regionalizace, homogenní a heterogenní regiony.
6.Regionální dimenze trhu výrobních faktorů – trh práce, trh nemovitostí.
7.Regionální rozvojové a růstové teorie – teorie polarizovaného rozvoje, teorie exportní báze atd.
8.Ekonomická úroveň regionů – hlavní ovlivňující faktory.
9.Hodnocení ekonomické úrovně – mikroekonomické a makroekonomické, kvantitativní a kvalitativní ukazatele.
10.Regionální politika – meziregionální rozdíly, pojetí regionální politiky dle hlavních ekonomických škol.
11.Regionální politika v ČR – principy, nástroje, regiony se soustředěnou podporou státu.
12.Regionální politika ČR v období 2007 – 2013, 2014 – 2020.
13.Strategie regionálního rozvoje ČR a další dokumenty regionální politiky ČR.

Cíl

Cílem předmětu je, aby studenti rozuměli významu lokalizačních teorií, uměli použít jednoduché metody lokalizační analýzy a byli schopni interpretovat jejich výsledky, pochopili pozici přirozeného monopolu na regionálním trhu a nutnost jeho regulace. Po jeho absolvování budou schopni vysvětlit otázku prostorové koncentrace či rozptýlení a s tím související aglomerační efekty, setkají se s teorií polarizovaného rozvoje jako typického příkladu růstové teorie včetně praktické implementace a sami budou schopni zhodnotit její praktický význam. Dále budou umět definovat pojem region, proniknou do problematiky regionalizace území, získají nadhled v otázce hodnocení regionálních rozdílů, vzniku a možnostech ovlivnění meziregionálních nerovností. V neposlední řadě proniknou do problematiky regionální politiky ČR, pochopí návaznost české regionální politiky na evropskou. Seznámí se s dokumenty regionální politiky ČR a s podmínkami regionálních podpůrných programů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor