Detail předmětu

Diplomový projekt

FAST-TG10Ak. rok: 2020/2021

Diplomový projekt je vymezen zaměřením, které si student volí na počátku navazujícího magisterského studia. Pro zaměření Architektura se jedná o soubor staveb nebo jednu stavbu s náročným provozem, zpracovanou v úrovni architektonické studie a doplněnou stavebně inženýrskou částí, prokazující znalosti realizace výstavby. Pro zaměření Management architektury jde o architektonickou studii doplněnou o analýzu z hlediska komerčního a manažerského. Pro zaměření Prostorové plánování se jedná o urbanistickou studii postihující i oblast městského inženýrství a environmentální problematiky.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Diplomový projekt ověřuje kvalifikační připravenost pro výkon profese i autorizaci u České komory architektů. Prokazuje schopnost absolventa aplikovat své znalosti v plné šíři vzájemných urbanistických, architektonických, i stavebně technických souvislostí a potvrzuje jeho plnohodnotné uplatnění při výkonu povolání a perspektivního vedoucího pracovníka.
Diplomový projekt je vždy individuální, samostatnou prací studenta a jako takový je také klasifikován.

Prerekvizity

Souhrn všech vědomostí a dovedností získaných předchozím strukturovaným studiem oboru architektura.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 50/1976 o územním plánování a stavebním řádu .... (CS)
Související zákony, hygienické předpisy, vyhlášky a technické normy. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Samostatná semestrální práce na architektonické nebo urbanistické studii doplněné vybranými detaily prokazujícími reálnost navrhovaného řešení v souvislosti se zaměřením navazujícího magisterského studijního programu.

Cíl

Průkaz zralosti absolventa dvoustupňového strukturovaného studia architektury, schopného zvládnout nejsložitější úlohy spojené s navrhováním a realizací objektů či souborů pozemních staveb nebo rozvoje sídel.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, letní semestr, 28 kreditů, povinný
    obor ARS , 2. ročník, letní semestr, 28 kreditů, povinný
    obor ARS , 2. ročník, letní semestr, 28 kreditů, povinný