Detail předmětu

Prostorové plánování v ČR a EU

FAST-TG06Ak. rok: 2020/2021

Prostorové plánování se zabývá organizací obývaného prostoru, uspořádáním lidských aktivit a jejich vlivem na životní prostředí v nejširším smyslu (tedy včetně prostředí společenského).
Předmět se zabývá tvorbou racionální územní organizace využití území a propojení mezi jednotlivými typy využití tak, aby byly vyváženy požadavky na rozvoj s potřebami ochrany životního prostředí, a aby bylo dosaženo sociálních a ekonomických cílů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v historii, současném stavu, orgánech, nástrojích, legislativním ukotvení a aktuálních problémech hlavních činností a oborů prostorového plánování, a to jak na území ČR, tak analogicky ve stručnější podobě ve vztahu k EU.

Prerekvizity

Všeobecné znalosti v rozsahu bakalářského stupně studia architektury.

Doporučená nebo povinná literatura

Evropská komise: ESDP - Evropské perspektivy územního rozvoje.. Překlad Ministerstvo práce, 0. (CS)
Evropská charta regionálního prostorového plánování. 0. (CS)
EU: Vybrané úmluvy a základní dokumenty Rady Evropy a Evropské unie. MU v Brně, 1998. (CS)
Evropská komise: Kompendium Evropské unie o systémech politikách a zásadách územního plánování. Překlad Jan Bína. Brno : Ústav územního rozvoje, 2002. (CS)
MAIER, Karel: Územní plánování a udržitelný rozvoj. ABF Praha, 2008. (CS)
DÜHR, Stefanie, COLOMB, Claire, NADIN Vincent: European spatial planning and territorial cooperation.. London: Routledge, 2010. (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do kurzu, základní pojmy, role prostorového plánování, vztah a postavení oborů a činností zabývající se plánováním využití území a ovlivňováním prostředí – územní a strategické plánovaní, urbanismus, krajinné plánování, regionální politika atd.
2. Strategické plánování, historie, cíle a nástroje – armáda a privátní sektor v USA, aplikace v municipální sféře a přenos do Evropy, základní metody (expertní a komunitní).
3. Strategické plánovaní v ČR po roce 1989 (využívání strategických nástrojů na místní, regionální a celostátní úrovni, přehled strategických a programových dokumentů ČR a jejich vazba na dokumenty EU).
4. Prostorové plánování v EU – historie a současná podoba – vývoj prostorového plánování, možnosti EU ovlivňovat prostorový rozvoj.
5. Významné dokumenty EU (Evropa 2000, Evropa 2000+, Evropské perspektivy územního rozvoje, dokumenty Rady Evropy).
6. Hierarchická struktura prostorového plánování v zemích EU – základní faktory ovlivňující podobu plánovacího systému, typologie plánovacích systémů, role a odpovědnost jednotlivých hierarchických stupňů – místní, regionální, národní, nadnárodní.
7. Obecná charakteristika nástrojů prostorového plánování používaných v zemích EU – členění dle formy a hlavního cíle nástroje, členění dle hierarchické úrovně, na níž je nástroj užíván, specifika některých zemí.
8. Charakteristika plánovacího systému ve vybraných zemích EU – Dánsko, Nizozemí.
9. Charakteristika plánovacího systému ve vybraných zemích EU – Francie, Británie, Irsko.
10. Charakteristika plánovacího systému ve vybraných zemích EU – Belgie, Lucembursko.
11. Charakteristika plánovacího systému ve vybraných zemích EU – Německo, Rakousko, Slovensko.
12. Aktuální téma.
13. Exkurze.

Cíl

Posluchači jsou seznámeni s historií, současným stavem, orgány, nástroji, legislativním ukotvením a aktuálními problémy hlavních činností a oborů prostorového plánování. Nejprve na území ČR, poté jsou analogicky ve stručnější podobě probrána tatáž témata ve vztahu k EU, přičemž je věnována pozornost základním rozdílům.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor