Detail předmětu

Geografické informační systémy

FAST-TE01Ak. rok: 2020/2021

Geografický informační systém (GIS), jeho účel, funkce a struktura; vztah GIS a CAD; geografický (topografický) objekt; informační a databázové systémy, moderní metody práce s údaji (genetické algoritmy, neuronové sítě), různé formy existence geografických dat, jejich vzájemná vazba (homeomorfismus); základní charakteristiky geografických dat; typy dat a modely jejich uložení; topologie v GIS, SDI, INSPIRE, digitální modely reliéfu, organizace DMT dat v GIS; problematika standardizace v oblasti GIS, “Open GIS”, prostorové anylýzy, vývojové trendy v GIS

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti potřebné pro návrh GIS.
Schopnost realizovat projekt GIS v prostředí Geomedia Intergraph a Arc/Info.

Prerekvizity

Základní znalosti z informační technologie

Doporučená nebo povinná literatura

Smutný, J.: Geografické informační systémy. VUT, FAST, Brno, 1998. (CS)
Bartoněk, D.: Územní informační systémy. M1, M2. Elektronické studijní opory,. VUT, FAST, Brno, 2010. (CS)
Bill, R.- Fritsch, D.: Grundlagen der Geo-Informationssysteme. Herbert Wichmann Verlag, 1991. (DE)
Longley, P. .A. et all.: Geographic Information – Systems and Science. Wiley Europe, 2001. (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, definice, interdisciplinární vztahy, geografický objekt, homeomorfismus
2. Informační systémy: typy, metody návrhu, informační systémy ve státní správě
3. Databázové systémy: relační algebra, jazyk SQL, prostorové indexy, prostorové dotazy, dolování dat (shluková analýza, umělé neuronové sítě, genetické algoritmy)
4. Topologie (matematická, pragmatická – norma DIGEST)
5. Datové modely v GIS (vektorový, rastrový, maticový)
6. Zdroje dat v GIS, webové mapové služby
7. SDI (Spatial Data for Infrastructure), směrnice INSPIRE
8. Digitální model terénu (rastrový, vektorový, TIN)
9. Vstup dat, metadata, přesnost a kvalita dat - normy
10. Mapová algebra: model, operátory, funkce, typické úlohy
11. Prostorové analýzy: historie, účel, typy (měřicí a klasifikační funkce, funkce překrytí, funkce v okolí, spojovací funkce)
12. Současné trendy a vývojové tendence GIS

Cíl

Porozumění informačním systémům a databázím s vazbou na územní identifikaci. Principy práce se systémy Geomedia Intergraph a ArcGIS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-A magisterský navazující

    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný
    obor ARS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor