Detail předmětu

Vodní hospodářství krajiny II

FAST-BS05Ak. rok: 2020/2021

Teorie erozních procesů, erozní faktory, modelování odtoků, organizace povodí a řešení následků soustředěného odtoku, ochrana vodních zdrojů a toků. Historie a vývoj odvodňovacích staveb, potřeba a přínos odvodňovacích staveb, ochrana a organizace povodí v komplexu vodního hospodářství a zemědělství, teorie odvodnění, povrchový a podzemní odtok, hydrotechnické výpočty, modelování procesů odvodnění, navrhování, provoz a využívání odvodňovacích staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student získá znalosti o erozi, povrchovém a podzemním odtoku, organizaci povodí

Prerekvizity

Hydraulika, hydrologie,

Doporučená nebo povinná literatura

Boor, B. - Kunštácký, J. - Patočka, Cs.: Hydraulika pro vodohospodářské stavby. SNTL Praha, 1968. (CS)
Water Resources Technical Publication Series: Design of Small Dams. Government Printing Office, 1987. (EN)
Starý, M. - Kožnárek, Z. - Soukalová, E.: Hydrologie. Návody do cvičení. ES VUT Brno, 1990. (CS)
Schwab, G.O., Fangmeier, D.D., Elliot, W.J. and Frevert, R.K.: Soil and Water Conservation Engineering. John Wiley &Sons Inc., New York, 1992. (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Výskyt eroze ve světě – třídění eroze, faktory ovlivňující erozi,intenzita a přípustná mez
2. Modelování erozních procesů – rozdělení modelů, USLE, teoretický rozbor vodní eroze, velká povodí
3. Posouzení míry erozního ohrožení – komplexní průzkum, rozbor povodí z hlediska výpočtu míry erozního ohrožení
4. Návrh protierozních opatření – rozdělení a popis. Zásady pro dimenzování prvků protierozní ochrany
5.Hrazení bystřin – proudová eroze, rozbor příčin a následků, protierozní opatření, zásady dimenzování a posuzování návrhu opatření
6. Stanovení parametrů povrchového odtoku – zjednodušující předpoklady, metody výpočtu kulminačního průtoku a objemu povodně v malých povodích
7. Větrná eroze – rozbor procesu, formy eroze, stanovení intenzity, návrh protierozních opatření
8. Odvodnění – příčiny, výskyt a posuzování zamokření, rozdělení a pohyb vody v půdě
9. Modelování pohybu vody v půdě – rozdělení modelů, charakteristika, nasycené, nedeformující se porézní prostředí, nenasycené nedeformující se porézní prostředí. Podzemní odtok
10.Hlavní odvodňovací zařízení – rozdělení, zásady návrhu, dimenzování zařízení
11.Podrobné odvodňovací zařízení - rozdělení, zásady návrhu, stanovení parametrů odvodnění –hloubka, rozchod, dimenzování trubkové drenáže
12.Speciální způsoby odvodnění – svážná území, sportoviště, zásady výpočtu, přehledné schéma
13.Vliv odvodnění na krajinu

Cíl

Eroze, povrchový a podzemní odtok, organizace povodí, rybníky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor