Detail předmětu

Účetnictví

FAST-GV53Ak. rok: 2020/2021

Právní úprava vedení účetnictví, zákon 563/91 Sb, postupy účtování. Účetní soustavy, účetnictví jednoduché a podvojné. Finanční účetnictví. Základní účtování v oblasti majetku a zdrojů. Evidence nákladů a výnosů. Účetní uzávěrka a závěrka. Práce s účetními výkazy. Význam účetnictví při finančním řízení podniku.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební ekonomiky a řízení (EKR)

Výsledky učení předmětu

Znalostí v oblasti finančního účetnictví. Schopnost zaúčtovat typické účetní případy v oblasti majetku a zdrojů, dále pak v evidenci nákladů a výnosů.

Prerekvizity

Znalosti v oblasti financování a ekonomiky stavebního podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 563/91 Sb., o účetnictví. 0. (CS)
KOVANICOVÁ, Dana: Finanční účetnictví v kontextu současného vývoje. Praha: Polygon, 1997. ISBN 80-85967-51-0. (CS)
Opatření MF č.j.281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele. 2001. (CS)
Vyhláška č.500/2002 Sb.. 2002. (CS)
Sutton, Tim: Corporate Financial Accounting and Reporting. Prentice Hall, 2004. ISBN 978-0-273-67620-1. (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2.Zákon 563/91 Sb. o účetnictví.
3.Majetek a zdroje krytí majetku. Rozvaha, druhy rozvah. Rozvahový den. Náklady a výnosy účetní jednotky.
4.Účet. Druhy účtů. Základní účetní případy v oblasti majetkové, účtování nákladů a výnosů.
5.Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele. Účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
6.Účtování zásob
7.Účtování na finančních účtech. Účtování pohledávek a závazků.
8.Evidence mezd. Účtování ve vztahu ke státnímu rozpočtu (daně a dotace).
9.Účtování nákladů a výnosů.
10.Časové rozlišení nákladů a výnosů. Dohadné položky.
11. Tvorba a čerpání rezerv. Vazba na daň z příjmů.
12. Účtování v účtové třídě 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
13. Účetní uzávěrka. Účetní případy konce účetního období. Uzavírání a otevírání účetních knih. Použití hospodářského výsledku.

Cíl

Získání základních dovedností a znalostí v oblasti finančního účetnictví. Schopnost zaúčtovat typické účetní případy v oblasti majetku a zdrojů, dále pak v evidenci nákladů a výnosů. Schopnost sestavit předepsané účetní výkazy a pracovat s nimi pro potřeby finančního řízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-K-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

  • Program B-P-C-GK bakalářský

    obor GI , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor