Detail předmětu

Hydrobiologie a ekotoxikologie

FAST-CC01Ak. rok: 2020/2021

- Základní hydrobiologické pojmy, biologie stojatých a tekoucích vod, procesy samočištění v povrchových vodách, eutrofizace, saprobní systém hodnocení kvality povrchových vod, biologie podzemních vod, balneobiologie, biologické indikátory znečištění.

- Základní ekotoxikologické pojmy, typy toxického účinku, faktory ovlivňující toxicitu, toxikologické vlastnosti vybraných sloučenin, biotransformace xenobiotik, monitoring životního prostředí, testy toxicity, analýza rizik, související legislativa.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - vybrané kapitoly z hydrobiologie a vodní ekotoxikologie.

Prerekvizity

- obecné znalosti biologie - schopnost vykonávat laboratorní činnost - schopnost vyhodnotit laboratorní výsledky: zapsat protokol o činnosti, matematicky zpracovat výsledky měření

Doporučená nebo povinná literatura

Picka, K., Matoušek, J.: Základy obecné a speciální toxikologie. MŽPČR, VŠB-TU, UK: Praha, 1968. (CS)
Cockerham, L.G., Shane, B. S.: Basic Environmental Toxicology. CRC Press, 1993. (EN)
Sládečková, A, Sládeček, V.: Hydrobiologie. Nakladatelství ČVUT: Praha, 1995.
Paleček, J. a kol.: Toxikologie a bezpečnost práce v chemii. Vydavatelství VŠCHT: Praha, 1996. (CS)
Hoffman, D. J., Rattner, B. A., Burton, G.A.Jr.; Cairns, J.Jr.: Handbook of ecotoxicology. CRC Press, 2002. (EN)
Jana Ambrožová: Aplikovaná a technická hydrobiologie. VŠCHT, 2007. (CS)
Kočí V., Mocová K.: Ekotoxikologie pro chemiky. VŠCHT, 2009. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní hydrobiologické a ekologické pojmy.
2. Hydrobiologie stojatých a tekoucích vod, samočištění.
3. Trofický systém hodnocení vod. Eutrofizace, faktory ovlivňující eutrofizaci.
4. Saprobní systém hodnocení kvality povrchových vod, saprobizace vod.
5. Biologie podzemních vod, balneobiologie, vodní zdroje.
6. Biologické indikátory znečištění.
7. Základní ekotoxikologické pojmy, druhy toxicity, faktory ovlivňující toxicitu.
8. Toxikologické vlastnosti vybraných prvků, anorganických a organických sloučenin.
9. Biotransformace xenobiotik.
10. Prioritní polutanty ve vodním prostředí.
11. Standardní testy toxicity, mikrobiotesty.
12. Způsoby hodnocení testů toxicity, interpretace výsledků.
13. Analýza rizik, související legislativa.Seznámení s vybranými testy toxicity pomocí audiovizuální techniky.

Cíl

Vybrané kapitoly z hydrobiologie a vodní ekotoxikologie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor