Detail předmětu

Pozemkové úpravy

FAST-BS52Ak. rok: 2020/2021

Pozemkové úpravy-jednoduché a komplexní
Optimální prostorové a funkční uspořádání pozemků
Průzkum území a analýza skutečného stavu
Obvod pozemkových úprav
Plán společných zařízení
Polyfunkční ekologický ,protierozní, dopravní a vodohospodářský systém
Krajinný plán
Stanovení kvalitativních a kvantitativních nároků vlastníků pozemků
Návrh pozemkových úprav a jeho digitální zpracování
Geografický informační systém
Digitální katastrální mapa

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti o pozemkových úpravách jako komplexní metodě pro optimální prostorové a funkční uspořádání pozemků.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti Hydrologie, vodního hospodářství krajiny,Ochrany a organizace povodí, Geodézie

Doporučená nebo povinná literatura

LARSSON, G.: Land Readjustment: Modern Approach to Urbanization.. Vermont, 1993. (EN)
DUMBROVSKÝ,M , MEZERA,J: Metodický návod pro pozemkové úpravy. VUMOP, 2000. (CS)
DIJK van, T.: Central European Land Fragmentation in the Years to Come – A Scenario. Paper, FIG XXII, 2002. (EN)
BACKMAN, M: Rural Development by Land Consolidation in Sweden. Paper, FIG. Paper, FIG XXII International Congress. Washington, D.C. 19.-26.4.2002. 12 s., 2002. (EN)
DUMBROVSKÝ,M: Pozemkové úpravy. FAST VUT v Brně, 2004. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, definice a rozdělení pozemkových úprav
2. Soubor podkladů pro pozemkové úpravy, základní geodetické a majetkoprávní podklady
3. Podmínky dotčených orgánů státní správy a dotčených organizací podmínky katastrálního a pozemkového úřadu
4. Průzkum území a analýza současného stavu,úvodní jednání, sbor zástupců
5.Doplnění podrobného polohového bodového pole ,určení obvodu pozemkových úprav
6.Podrobné měření polohopisu a výškopisu pro digitální model terénu
7. Soupis nároků vlastníků pozemků, stanovení plošných a kvalitativních nároků
8.Plán společných zařízení
9.Protierozní a protipovodňová ochrana a návrh vodohospodářských opatření
10. Plán územního systému ekologické stability, Návrh sítě polních cest
11.Krajinný plán a proces obnovy venkovského prostoru
12. Optimální prostorové a funkční uspořádání nově vyčleňovaných pozemků, mapa návrhu pozemkových úprav
13.Digitalizace podkladů pro obnovu katastrálního operátu, tvorba nové digitální katastrální mapy

Cíl

Cílem výuky je představit studentům pozemkové úpravy jako komplexní metodu pro optimální prostorové a funkční uspořádání pozemků (s výsledkem krajinného a prostorového plánování ) v rámci systému společných zařízení v návaznosti na dopravní, protierozní a ekologické systémy navrhované jako povinné součásti plánu společných zařízení. Studentům je podrobně objasněn komplexní a polyfunkční systém plánu společných zařízení zejména z pohledu tvorby a ochrany krajiny v úzké návaznosti na územní plánování.
Studenti předmětu Pozemkové úpravy budou podrobně teoreticky i prakticky seznámeni s komplexním systémem projektování pozemkových úprav a to jak jednoduchých tak zejména komplexních. Celá výuka je vedena s důrazem na digitální řešení pozemkových úprav s využitím GIS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor