Detail předmětu

Technologie staveb II

FAST-BW04Ak. rok: 2020/2021

Předmět navazuje na Technologii stavebních prací I. a zahrnuje oblast stavebních procesů spojených s montáží objektů pozemních staveb a dále s pracemi vnitřními a dokončovacími. Hlavní část je věnována časově a koordinačně náročným řemeslným pracem. Významně ovlivňují funkčnost, užitnou hodnotu a kvalitu stavby. Charakteristickým znakem těchto procesů je jejich rozptýlenost do více než třiceti druhově odlišných řemeslných profesí. Jsou nedílnou součástí výstavbového procesu a vyžadují velmi kvalitní koordinační a řídící činnost. To není možné bez znalosti jejich obsahu, technologických požadavků a návazností.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb (TST)

Výsledky učení předmětu

Zvládnutím cílů předmětu Technologie staveb II získají studenti základní znalosti o dílčích technologických etapách výrobního procesu stavby, konkrétně o některých procesech hrubé vrchní stavby a o procesech vnitřních a dokončovacích.

Prerekvizity

Znalosti konstrukčních zásad a navrhování stavebních objektů.

Doporučená nebo povinná literatura

Prof. Kočí a kol.: Technologie pozemních staveb I.. VUT Brno, 0.
Prof. Musil, Ing. Henková, Ing. Nováková: Technologie pozemních staveb - návody do cvičení. 0.
Prof. Musil, Ing.Tuza: Ateliérová tvorba - stavebně technologické projekty. 0.
Juříček I. a kol.: Technológia pozemných stavieb 1. ALFA Bratislava, 1992.
Stein, B.: Building technology, 2nd edition. Wiley, 1997.
Spence, W. P.: Construction materials, Methods and techniques. Delmar ITP, 1998.
Kočí B. a kol.: Technologie pozemních staveb I. - základní stavební procesy. VUT Brno, 1999.
Kočí: Technologie domovních instalací. VUT Brno, 2000.
Zapletal I., Musil F. a kol.: Technologie staveb – Dokončovací procesy. STU Bratislava, 2002.
Firemní literatura, odborné časopisy. 0.
Doc. Musil a kol.: Provádění pozemních staveb - Procesy vnitřní a dokončovací I. a II.. SNTL Praha, 1988.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Montážní procesy. Montáž objektů z železobetonových prefabrikátů. Zásady výroby, dopravy a skladování prefabrikátů. Připravenost staveniště pro montáž. Montážní postupy,jeřáby, optimalizace jejich výběru. Kvalitativní požadavky na montované konstrukce.
2.Montáž ocelových konstrukcí. Výroba konstrukčních prvků, zásady dopravy a skladování. Připravenost staveniště pro montáž, předmontážní plochy. Optimalizace metod a postupů montáže. Požadavky na kvalitu a přesnost smontovaných objektů.
3. Úvod do problematiky vnitřních a dokončovacích procesů, jejich analýza, náročnost, technologická úroveň. Sled jednotlivých procesů, návazností, nutné technologické přestávky.
4. Zásady provádění příček zděných, ze skleněných tvárnic a montovaných dílcových a kostrových. Připravenost stavby, postupová schémata, kontrola jakosti.
5. Instalační procesy. Zřizování vnitřní kanalizace. Rozvody vody a ústředního vytápění.Instalace vnitřního plynovodu a vzduchotechnických rozvodů. Systémy, materiálové varianty, připravenost stavby, postupy montáže, zásady spojování.
6. Provádění stavebních izolací proti vodě, teplu, hluku, otřesům, chemickým vlivům. Postupová schémata, připravenost stavby, návaznosti, kontrola jakosti, zkoušky.
7. Montáže otvorových výplní - oken, dveří, zámečnických výrobků, vestavěného nábytku apod. Připravenost stavby, pracovní postupy, způsoby kotvení. Kvalitativní požadavky.
8. Úpravy povrchů stavebních konstrukcí - vnitřní a vnější omítky, druhy, postupová schémata, připravenost podladu, technologické přestávky, požadavky na rovinnost, kontrola jakosti.
9. Technologie kontaktních zateplovacích plášťů budov, systémy, postupové diagramy. Příprava podkladu, zásady provádění tenkovrstvých vyztužovaných omítek. Kvalitativní podmínky.
10.Provádění vnitřních a vnějších obkladů, systémy, technologické postupy, požadavky na stavební připravenost. Obklady kontaktní a roštové. Kvalitativní požadavky, způsoby kontroly jakosti.
11.Zřizování stropních podhledů. Systémy, připravenost podkladu, technologické postupy. Časová náročnost. Požadavky rovinnosti a její kontrola.
12.Kladení podlah a dlažeb. Druhy, materiálové varianty. Pracovní postupy, nároky na technologické přestávky. Požadavky na kvalitu a jejich kontrola.
13. Malby a nátěry stěn, dřevěných a ocelových konstrukcí. Druhy maleb a nátěrových hmot, jejich klasifikace a vhodnost použití. Požadavky na podklad, způsoby nanášení, kontrola kvality.
Kompletace řemeslných prací, montáž zařizovacích předmětů, upevňovací technika. Zkušební a kontrolní zprávy, nutné revize pro předání stavby.

Cíl

Naučit studenta vypracovat technologický předpis vybraných dílčích stavebních procesů hrubé vrchní stavby a dokončovacích prací a v praxi při jejich realizaci tyto dílčí stavební procesy umět podle zpracované dokumentace řídit.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor