Detail předmětu

Řízení společenské odpovědnosti podniku

FP-SrsoKAk. rok: 2020/2021

Předmět představuje studentům současný pohled na hodnoty podniku, které se projevují v přístupu k řízení, a to na všech úrovních. Komplexní pohled na řízení CSR umožní poznat souvislosti mezi finančními a nefinančními faktory úspěchu firmy. Důraz je kladený na schopnost využívat koncept CSR ke konkurenční výhodě podniku a strategický přístup k moderním formám CSR.
Studenti se seznámí s aktuálními trendy společenské odpovědnosti, které ovlivňují rozvoj podnikání.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístup k podnikání se zaměřením na vytvoření strategie pro CSR. Osvojí si současné trendy pro tvorbu konceptu CSR.
Budou moci se zúčastnit tvorby a aplikace současných nástrojů pro etické řízení. Budou vedeni k tomu, aby dokázali svoje hodnotové zaměření také obhájit a zdůvodnit.
Znalosti
o Schopnost koncipovat strategii pro oblast CSR
o Znalost teorií, na kterých je CSR postavena
o Historický vývoj CSR
o Současný pohled na komplexní problematiku CSR

Dovednosti
o Komplexně posoudit úroveň CSR v konkrétní firmě
o Analyzovat CSR v reálném prostředí
o Vytvořit CSR model, vhodný pro konkrétní podnikatelské prostředí

Prerekvizity

Znalost obchodních typů společností, nástroje managementu, teorie chování firmy, teorie chování spotřebitelů, mezinárodní obchodní zvyklosti.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, semináře, prezentace, případové studie.
Kromě klasické frontální výuky budou do výuky začleněna přednáška odborníka z praxe, kteří mají zkušenost s budování konceptu CSR jako strategického nástroje řízení ve firmě.
Semináře jsou postavené na aktivním zapojení studentů formou řešení případových studií, prezentací seminárních prací a následnou diskusí.
Tyto metody slouží k tomu, aby studenti dokázali svoje stanoviska obhájit a v diskusi krystalizoval společný závěr.

Pro studenty kombinovaného studia je možné se dohodnout na základě domluvy na individuálních konzultacích. Studenti mají možnost se poradit s přípravou své seminární práce. Diskutovat varianty své prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno
-úspěšné zpracování semestrální práce v rozsahu 4 stran A4
-prezentace práce
-aktivní účast na seminářích
-60% účast.
Požadavky ke zkoušce:
znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma zkoušky písemná.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Požadavky na ukončení předmětu (váha)
Splnění podmínek pro získání zápočtu 30%
Absolvování závěrečné zkoušky 70%
Celkem 100%

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.CSR v sytému strategického řízení, hodnoty podniku.
2.Definice CSR, historický vývoj, současné teorie společenské odpovědnosti: teorie stockholedrs, teorie stakeholders, Corporate Governance.
3. Nástroje řízení pro rozvoj podniku: tradiční - kodex, týmová práce, princip předběžné obezřetnosti
4.Moderní nástroje etického řízení - etický ombudsman, etický a sociální audit, mentoring a další.
5. Měření efektivnosti společenské odpovědnosti: GRI, ISO 26 000, AA 1000, SA 8 000, reportování.
6. Směrnice EU 2014/95 - nový koncept pro naplnění CSR
7. Rozvinutí konceptu CSR do všech úrovní řízení podniku- přednáška odborníka z praxe.

Cíl

Hodnoty společnosti se projevují na všech úrovních řízení. Základem strategického pohledu na přijetí společenské odpovědnosti je znalost současných trendů a konceptů CSR. Komplexní rozvoj společnosti vyžaduje i znalost souvislostí mezi ekonomickou a společenskou odpovědností podniku.
Formulovat strategii CSR a rozvést ji do operativních činností je součást kompetentního řízení CSR.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků týmového semestrálního projektu a jeho prezentace. Účast na přednáškách je povinná. Aktivitu studenti prokazují plněním úkolů, za které získávají body do hodnocení.

Pro studenty distanční formy je účast na přednáškách povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-SRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning