Detail předmětu

Relační databáze

FP-RDAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Historie databázových systémů. Architektury systémů řízení bází dat. SQL server - celkový pohled. Relační databázový systém. Datové typy, organizace a ukládání dat, indexy. Jazyk SQL. Vytváření a spojování tabulek. Omezení tabulek a normalizace. Transakce, zámky a uložené procedury. Technologie XML. Analytické služby. Bezpečnost.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a budou schopni navrhnout a reálně implementovat řešení postavená na relačních databázových systémech a jejich správu. Osvojí si základní principy a dovednosti práce s dotazovacím jazykem SQL.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z datového modelování.

Doporučená nebo povinná literatura

LACKO, L. Microsoft SQL Server 2008, správa,konfigurace, programování. Brno, Computer Press 2009, 469 s., ISBN 978-80-251-2101-6
PRATT, PHILIP J.; LAST, MARY Z. A Guide to SQL, Cengage Learning, Inc 2014, 360s., ISBN 9781111527273
HOTEK, M. SQL Server 2008, krok za krokem. Brno, Computer Press, 2009, 488 s. ISBN 978-80-251-2466-6.
STEPHENS, R.K. a R.R. PLEW. Naučte se SQL za 21 dní. Brno, Computer Press 2004, 491 s., ISBN 80-722-6870-8
TURLEY, P. Professional Microsoft SQL Server 2016 Reporting Services and Mobile Reports, John Wiley & Sons Inc 2017, 816 s. ISBN 9781119258353

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu
Podmínky zápočtu:
Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tedy 20 bodů ze 40.
Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, či u půlsemestrálního testu, zápočet nebude udělen s možností zvážení zahájení disciplinárního řízení.
Půlsemestrální test - písemně, (odpovědi mohou být volbou jedné správné z několika, větné odpovědi nebo jejich kombinace) a vypracováním praktického úkolu dle zadání. Neexistuje opravný termín. (20 bodů)
Vypracování projektu - jeden projekt dle zadání s příslušnou dokumentací. Se zadáním jsou studenti seznámeni na druhé přednášce. (20 bodů)
Podmínky zkoušky:
Závěrečná zkouška - písemně, formou testu (odpovědi mohou být volbou jedné správné z několika, větné odpovědi nebo jejich kombinace) a ústním přezkoušením. (60 bodů pro písemnou část zkoušky, pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné písemnou část zkoušky vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 30 body, v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body s hodnocením F.)

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem
Podmínky zápočtu:
Vypracování projektu - jeden projekt dle zadání s příslušnou dokumentací. Se zadáním jsou studenti seznámeni na druhé přednášce.
Podmínky zkoušky:
Závěrečná zkouška - písemně, formou testu (odpovědi mohou být volbou jedné správné z několika, větné odpovědi nebo jejich kombinace) a ústním přezkoušením. (60 bodů pro písemnou část zkoušky, pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné písemnou část zkoušky vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 30 body, v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body s hodnocením F.)

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, kdy objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací):
Bude upřesněno dle aktuální epidemiologické situace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tématická náplň přednášek je následující:
1. Konceptuální návrh databáze (modelování, datové typy, ukládání dat a struktury indexů, datové slovníky, dokumentace, E-R diagram).
2. Logický návrh databáze (optimalizace databázových struktur, řešení různých typů relačních vazeb, multiplicita).
3. Fyzický návrh databáze (tvorba databáze a tabulek v jazyce SQL, omezení, implementace databázového schématu na SQl server).
4. Výběr dat z databáze v jazyce SQL (výběr sloupců, řádků, třídění, seskupování, agregace, vnořené dotazy).
5. Výběr dat z více tabulek v jazyce SQL (spojování tabulek klauzulemi where a join pomocí různých kombinací).
6. Vkládání, úpravy a mazání dat v jazyce SQL (vložení záznamu do tabulky, vložení dat z jiné tabulky, vkládání unikátních hodnot, změna dat v tabulce, vymazání dat z tabulky).
7. Databázové objekty - pohledy, transakce, spouště (transakční zpracování, úložné a návratové body, procedurální nádstavby jazyka SQL, řízení toku příkazů, cykly, ošetření chyb, práce se spouštěmi-triggers).
8. Databázové objekty - uložené procedury (tvorba uložených procedur, práce s proměnnými a parametry, vnoření uložených procedur).
9. Databázové objekty - kurzory (deklarace, otevření, výběr údajů, typy kurzorů, problémy spojené s kurzory).
10. Správa SQL Serveru (zálohování, replikace, bezpečnost, uživatelská oprávnění).
11. Integrační a reportovací služby SQL Serveru (ETL procesy, tvorba reportů).
12. Analytické služby SQL Serveru.
13. Nové trendy v databázových technologiích.

Cíl

Cílem předmetu je seznámit studenty se základními principy relačních databází, jejich návrhem a vývojem, postavením v architektuře IS/ICT, implementací a získání praktických dovedností s s dotazovacím jazykem SQL.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednášce není povinná. Cvičení s počítačovou podporou jsou povinná, docházka je kontrolovaná. Jednu absenci na cvičení může vyučující omluvit. Student nahradí tuto absenci vypracováním zvlášť zadaného domácího úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning