Detail předmětu

Manažerská ekonomika

FP-PmePAk. rok: 2020/2021

Předmět se zaměřuje na propojení jednotlivých znalostí a dovedností, působí jako integrující prvek propojující jednotlivé manažerské dovednosti. Studenti si osvojí metodologický přístup ke zkoumání podnikových procesů a současně si ujasní specifika jednotlivých podnikohospodářských věd, s důrazem na praktickou využitelnost v konkrétních situacích.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude znát na pokročilé úrovni formulaci metodických postupů řešeni obecných manažerských problémů. Na základě vstupních podmínek bude schopen aplikovat vhodnou metodu a bude schopen kriticky zhodnotit a vysvětlit dosažené výsledky.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost podnikové ekonomiky, statistiky, finančního řízení, ekonomie, matematiky na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

WÖHE, G., KISLINGEROVÁ,E. Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C .H. BECK, 2007. 748 s. ISBN 97-8807-179897-2. (CS)
KEŘKOVSKÝ, M. Moderní přístupy k řízení výroby. Praha: C.H. Beck, 2009. 137 s. ISBN 978-80-7400-119-2. (CS)
SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: Grada, 2007. 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4. (CS)
JABLONSKÝ, J. Operační výzkum : kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 323 s. ISBN 978-80-86946-44-3. (CS)
KONEČNÝ, M. Podniková ekonomika. 6. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 184 s. ISBN 978-80-214-3465-3. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet po splnění následujících požadavků:
1. Zpracování semestrální práce. Semestrální práce bude zaměřena na ekonomickou evaluaci libovolného projektu. Práce se zpracovává individuálně. Rozsah práce je libovolný, musí ale obsahovat všechny nezbytné části pro odpovídající řešení. Součástí zpracování je i prezentace výsledků, která proběhne dle časového plánu na cvičení. Max čas pro prezentaci je 10 min. Práce musí obsahovat jasně formulovaný cíl, výpočtovou část a komentář k výsledkům. Teoretický rozbor není nutný.

2. Každý student zpracuje oponentský posudek na semestrální práci jiného studenta. Písemně bude oponentský posudek odevzdán při prezentaci semestrální práce. Pro toto hodnocení využije formulář, který bude dostupný v aktualitách předmětu.

3. Napsání zápočtového testu. Zápočtový test bude kombinací příkladů a uzavřených otázek, vycházejících z problematiky probrané na cvičení a přednáškách

Hodnocení předmětu
Zpracování a prezentace semestrální práce max. 30b
Oponentský posudek max. 20b
Zápočtový test max 50b

Stupnice pro výslednou klasifikaci:
A: 90 - 100 b.
B: 80 - 89 b.
C: 70 - 79 b.
D: 60 - 69 b.
E: 50 - 59 b.
F: méně než 50 b.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Investiční plánování
2. Investiční projekty
3. Modely obnovy a výměny, ekonomická optimalizace
4. Vývojové fáze podniku,
5. Životní fáze podniku
6. Rozhodovací modely
7. Vědecké postupy v manažerské ekonomice

Cíl

Cílem uvedeného předmětu je poskytnout ucelený výklad obecných problémů hospodaření podniku bez ohledu na jeho příslušnost ke konkrétnímu oboru nebo odvětví. Cílem předmětu je shrnout komplexní vědomosti a dovednosti se zvýrazněním souvislostí a vazeb v manažerské ekonomice.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast je na cvičeních a přednáškách je dobrovolná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-PFO , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
    obor MGR-ŘEP , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor