Detail předmětu

Zdanění fyzických osob

FP-UzfoKAk. rok: 2020/2021

V rámci předmětu se studenti seznámí s problematikou zdanění příjmů fyzických osob. Pozornost bude věnována základním principům zdanění příjmů fyzických osob, metodice stanovení základu daně a daňové povinnosti fyzických osob. Dále budou studenti seznámeni s nezdanitelnými částmi základu daně, položkami odčitatelnými od základu daně a slevami na dani pro fyzické osoby. Podrobněji bude věnována pozornost zdanění jednotlivých druhů příjmů, jako příjmů ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku, nájmu a ostatních příjmů. Studenti budou seznámeni nejen s běžnými případy zdanění příjmů fyzických osob, ale taktéž vybranými specifiky, jako např. se zdaněním příjmů z cenných papírů, při ukončení podnikání fyzické osoby, se specifiky zdanění provozovatelů solárních elektráren atp.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Studenti budou znát jednotlivé druhy zdanitelných příjmů fyzických osob, příjmy osvobozené od daně a příjmy, které nejsou předmětem daně, dále principy vyčíslení daňové povinnosti, sestavení daňového přiznání, přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení.
Dovednosti: Studenti budou schopni identifikovat jednotlivé druhy zdanitelných příjmů, přiradit k nim zdanitelné výdaje a zvolit kritéria pro vyčíslení optimální daňové povinnosti.
Způsobilosti: Studenti dokážou sestavit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, tj. definovat optimální postupy pro vyčíslení daňové povinnosti.

Studenti si osvojí principy zdanění příjmů fyzických osob, které pak budou moci aplikovat při řešení konkrétních praktických situacích. Studenti budou schopni určit výslednou daňovou povinnost fyzické osoby (daňového rezidenta ČR), který dosahuje různých druhů příjmů a zároveň navrhnout a aplikovat vhodné prostředky daňové optimalizace.

Prerekvizity

Znalost účetnictví, základů obchodního práva a zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon v platném znění.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro rok 2015. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou.

Pro udělení zápočtu je:
- nutná aktivní účast na cvičeních (účast na cvičeních je povinná, je povolena jedna absence; studenti jsou povinni si s sebou na cvičení nosit podklady a samostatně pracovat na zadaných úkolech);
- nutné do stanoveného termínu vypracovat a odevzdat seminární práci splňující náležitosti blíže specifikované v zadání zveřejněném v E-learningu.

Zkouška se skládá ze dvou částí. Jedná se o:
a) komplexní příklad, jehož součástí je i vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (max. 24 bodů);
b) test s možností výběru správné odpovědi, přičemž pouze jedna ze čtyř možných odpovědí je správná (max. 11 bodů; správná odpověď: + 1 bod, neodpovězeno/chybná odpověď: 0 bodů).

Trvání zkoušky je 90 minut. Pro složení zkoušky je nutné dosáhnout minimálně 50 % z každé části. V případě, že by student nesplnil u zkoušky jen jednu část, tak vždy opakuje celou zkoušku znovu, tedy obě části! U zkoušky je povolen zákon o daních z příjmů (nekomentované znění). Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

11. Úvod k předmětu a k daním z příjmů, relevance daně z příjmů fyzických osob pro veřejné rozpočty, konstrukční prvky daně z příjmů fyzických osob (obecně)
2. Daňové subjekty (poplatník, plátce), předmět daně, osvobození od daně
3. Základ daně, dílčí základy daně
4. Algoritmus výpočet daně, nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky od základu daně 5. Slevy na dani, daňové zvýhodnění na dítě
6. Příjmy ze závislé činnosti
7. Příjmy ze samostatné činnosti
8. Příjmy z kapitálového majetku
9. Příjmy z nájmu a ostatní příjmy
10. Sociální a zdravotní pojištění (úvod do problematiky, právní úprava, vznik a zánik pojištění, povinnosti plátců)
11. Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a OSVČ
12. Speciální situace a jejich zdaňování (ukončení podnikání fyzické osoby, přechod z daňové evidence na účetnictví a naopak)
13. Speciální situace a jejich zdaňování (zdanění příjmů provozovatelů solárních elektráren, zdanění cenných papírů)

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se zdaňováním příjmů fyzických osob, a to tak, aby byly schopni aplikovat získané poznatky na konkrétní příklad v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná.

Účast na cvičeních je povinná, přičemž je povolena jedna absence. V případě omluvené neúčasti na cvičení a je-li omluva uznána, učitel stanoví náhradní plnění (zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu odpovídajícího náplni příslušného cvičení).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-UAD-KS , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor