Detail předmětu

Základy financování

FP-ZFAk. rok: 2020/2021

Struktura, instituce a nástroje finančního trhu. Peněžní trh - bankovnictví, bankovní produkty. Kapitálový trh - základní pravidla finančního investování, nástroje investování (druhy cenných papírů, způsoby analýzy trhu s CP), instituce kapitálového trhu. Burza CP. Pojišťovnictví. Veřejné finance (veřejné příjmy a výdaje, státní rozpočet, veřejný dluh).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Student zná a popíše místo, význam a funkci finančního trhu a jeho služby. Umí charakterizovat jednotlivé instituce finančního trhu. Vysvětlí význam kapitálového trhu a jeho instrumenty. Umí definovat význam a funkce veřejných financí v ekonomickém systému.
Dovednosti: Student umí vyhledávat, třídit a správně interpretovat informace o finančních trzích a produktech, nabízených jeho institucemi. Dovede zvážit riziko investování. Dokáže správně interpretovat informace o vývoji veřejných financí.
Obecné způsobilosti: Student se orientuje v ekonomické realitě, průběžně sleduje vývoj finančního trhu i veřejných financí. Umí pracovat v týmu, prezentovat své názory a argumentovat. Je schopen aplikovat znalosti z předmětu ve své budoucí práci oborníka IS a IT, který podporuje rozhodnutí managementu podniku.

Prerekvizity

Žádné prerekvizity nejsou požadované.

Doporučená nebo povinná literatura

MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2006. 624 s. ISBN 80-86119-37-8. (CS)
KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0. (CS)
FOTR, J. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 356 s. (CS)
KORÁB, V. a REŽŇÁKOVÁ, M. a PETERKA, J. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. (CS)
SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing. 2010. (CS)
NÝVLTOVÁ, R., MARINIČ, P. Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy. Praha: Grada, 2010. 204 s. ISBN 978-80-247-3158-2. (CS)
BROOKS, R. M. Financial management: Core concepts. 3rd ed. Boston: Pearson, 2016. 619 p. ISBN 978-0-133-86669-8 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu principů, rozhodovacích problémů a metodologie dané disciplíny. Cvičení podporují zejména praktické zvládnutí látky obsažené v přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:
● Aktivní účast na cvičeních: povolena jedna neomluvená absence za semestr. Absence nad rámec povoleného limitu musejí být omluveny (lékařská zpráva, jiný podobný dokument omlouvající neúčast) dle čl. 55 Studijního a zkušebního řádu VUT.
● Zápočtová písemka: max. možný počet bodů 30, minimální požadovaný počet bodů na zápočet je 15 (tj. 50 %), možná pouze jedna oprava písemky.
● Seminární práce a její prezentace na dohodnuté téma s vyučujícím, max. 20 bodů (min. nutný počet na zápočet je 10). Práci je možné psát a prezentovat v malých týmech (cca 4-5 studentů).
Ze cvičení je možné získat maximálně 50 bodů, zápočet je udělen při min. počtu 25 bodů (min. 15 test + min. 10 seminární práce s prezentací) + splněné účasti na cvičeních: všechny tři podmínky zápočtu musejí být splněny současně, nesplnění jedné podmínky nelze jakkoliv nahradit jinou.

Zkouška:
Je pouze písemná. Písemka obsahuje teoretické otázky (testové i otevřené), max. počet bodů je 50. Hodnocení dle Studijního a zkušebního řádku VUT (ke složení zkoušky je potřeba min. 50 %, tj. 25 bodů).
Výsledné hodnocení z předmětu je skládá ze součtu bodů ze cvičení a ze zkoušky, výsledná známka dle čl. 14 Studijního a zkušebního řádku VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Ekonomický systém a finanční trh. Bankovní soustava a produkty. Kapitálový trh, investiční instrumenty. Akcie, dluhopisy, finanční deriváty. Výnos, riziko a likvidita investičních instrumentů. Základy teorie portfolia.
Kolektivní investování. Penzijní fondy a pojišťovny. Veřejné finance.

Cíl

Cílem předmětu je vést studenty k pochopení významu a využívání služeb finančních trhů. Z tohoto hlediska:
- definovat místo, význam a funkci finančního trhu v ekonomickém systému;
- charakterizovat instituce penežního trhu (centrální banka, obchodní banky) a služby, které poskytují;
- uvést význam kapitálového trhu, prezentovat jeho nástroje (cenné papíry) a instituce;
- charakterizovat pojistný trh, jeho subjekty, nástroje;
- definovat funkce a nástroje veřejných financí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se. Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů. Způsob nahrazování zameškané výuky je plně v kompetenci učitele.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn-D bakalářský

    obor BAK-MIn , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor