Detail předmětu

Úvod do materiálových věd a inženýrství

FP-BumvKAk. rok: 2020/2021

Kurz seznamuje studenty se základními znalostmi o vnitřní stavbě technických materiálů, fázovém složení a dává do souvislosti jejich chemické složení, strukturu i užitné vlastnosti. Současně uvádí přehled základních technolgií používaných při zpracování technických materiálů ve strojírenské praxi.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o podstatě fyzikálně chemických procesů, které se rozhodující měrou podílejí na komplexu užitných vlastností materiálů a technologiích jejich zpracování. Tyto znalosti jsou nezbytné pro představu o používání materiálů ve strojírenské praxi.

Prerekvizity

Základní znalosti ze středoškolské fyziky a chemie.

Doporučená nebo povinná literatura

Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu I. CERM, Brno, 2003
Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu II. CERM, Brno, 2002
ASKELAND,D.R., PHULÉ,P.P.: The Science and Engineering of Materials, 1993
PTÁČEK L., A KOLEKTIV. Nauka o materiálu I. CERM, Brno, 2003.
Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu II. CERM, Brno, 2002
PLUHAŘ, J., KORITTA, J. Srojírenské materiály. SNTL/ALFA, Praha, 1977.
PLUHAŘ, J., A KOLEKTIV. Nauka o materiálech, SNTL, Praha, 1989.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu. Základní podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní absolvování všech cvičení, zpracování protokolů ze cvičení podle pokynů učitele.
Zkouška se skládá z části písemné a ústní. V písemné části zkoušky student zpracuje otázky z témat, která jsou součástí obsahové náplně předmětu. Při ústní zkoušce student zodpoví dotazy týkající se písemné části a další doplňující otázky zkoušejícího.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Krystalická struktura kovů
2. Fáze a fázové diagramy
3. Slitiny železo – uhlík
4. Tepelné zpracování kovů
5. Výroba ocelí. Nelegované oceli
6. Legované oceli
7. Slitiny neželezných kovů
8. Základní metody obrábění, základní pojmy, konvenční a nekonvenční technologie
9. Základní principy a použitelnost dostupných technologií Rapid Prototyping
10. Základní technologie v plošném a objemovém tváření
11. Technologie spojování materiálů svařováním
12. Podstata slévárenství,technologie výroby odlitků a jejich použití v průmyslové praxi
13. Metalurgie slitin železa a neželezných kovů a slitin při výrobě odlitků.

Cíl

Cílem studia tohoto předmětu je osvojit si základní znalostí o technických materiálech a získat souvislostí mezi jejich chemickým složením, vnitřní strukturou a užitnými vlastnostmi. Náplň předmětu poskytuje studentům přehled o technologiích zpracování materiálů používaných v průmyslové praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zameškaná výuka v rámci cvičení bude nahrazena po dohodě s příslušným vyučujícím.

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

25 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor