Detail předmětu

Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví

FP-BtodPAk. rok: 2020/2021

Úvod do studia práva duševního vlastnictví: účel, systém, prameny práva, mezinárodní organizace (WIPO, WTO, EPO, UNESCO), veřejná správa průmyslového vlastnictví.
Základní prvky chráněných předmětů práva.
Výkon a prosaditelnost práv duševního vlastnictví.
Práva průmyslového vlastnictví.
Právo autorské a práva související.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Analyzovat případovou studii transferu technologií.
Demonstrovat znalost práva duševního vlastníctví ČR.

Prerekvizity

Dobré jazykové znalosti. Základní znalosti českého práva.

Doporučená nebo povinná literatura

Smejkal, V. a kol. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2004. ISBN 80-7179-765-0.
Smejkal, V. Ochrana autorských práv u děl architektonických a urbanistických. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2013, 96 str. ISBN 978-80-87438-47-3.
Smejkal, V. Kybernetická kriminalita. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 636 s. ISBN 978-80-7380-501-2.
Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 989 str. ISBN 978-80-7179-608-4.
Telec, I. Právo duševního vlastnictví v informační společnosti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2015. 240 s. ISBN 978-80-7502-061-1.
Jakl, L. Právní ochrana průmyslového a jiného duševního vlastnictví – Repetitorium. 3. vydání. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2011, 166 str. ISBN 978-80-86855-74-5.
Jakl, L. Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví. Praha: Metropolitní univerzita Praha, 2012, 164 str. ISBN 978-80-86855-87-5.
Hajn, P., Horáček, R., Čada, K. Práva k průmyslovému vlastnictví. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2011, 512 str. ISBN 978-80-7400-417-9.
Špindler, K. Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví. Praha: LexisNexis, 2007, 94 str. ISBN 978-80-86920-19-1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je založeno na písemném testu. Kritéria budou oznámena na začátku výuky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Praxe v průmyslových podnicích
3. Úvod do práva duševního vlastnictví.
4. Druhy práv duševního vlastnictví.
5.-6. Ochrana a prosaditelnost práv duševního vlastnictví.
7.-8. Práva průmyslová.
9.-10. Práva autorská.
11. Právo duševního vlastnictví v podniku a jeho ochrana.
12.-13. Transfer technologií.

Cíl

a) Poskytnout studentům znalosti a vědomosti o českém právu duševního vlastnictví v kontextu s mezinárodním a komunitárním právním rámcem včetně metod pro jejich ochranu.
b) Charakterizovat právní charakteristiky a pojmové znaky chráněných objektů; porozumění právním aspektům nakládání s chráněnými předměty.
c) Porozumění principům a metodám při transferu technologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná docházka a aktivní účast na výuce jsou doporučeny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor