Detail předmětu

Statistika 2

FP-Msta2KAk. rok: 2020/2021

Studenti získají základní znalosti matematické statistiky, kategoriální a korelační analýzy, analýzy rozptylu, regresní analýzy a analýzy časových řad.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti matematické statistiky, kategoriální a korelační analýzy, analýzy rozptylu, regresní analýzy a analýzy časových řad. Po absolvování předmětu budou studenti připraveni prakticky použít tyto metody v navazujících magisterských předmětech a v reálném prostředí.

Prerekvizity

Základní znalosti a dovednosti pravděpodobnosti, náhodných veličin, důležitých typů rozdělení nýhodných veličin, popisné statistiky.

Doporučená nebo povinná literatura

MATHEWS, P. Design of Experiments with Minitab. Milwaukee: ASQ Quality Press, 2005. ISBN 978-08-738-9637-5.
HINDLS, R. aj. Analýza dat v manažerském rozhodování. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-255-7.
SWOBODA, H. Moderní statistika. Praha : Svoboda, 1977.
KARPÍŠEK. Z. a M. DRDLA. Applied statistics. 1.vyd. Brno: PC-DIR Real, 1999. ISBN 8021414936.
BUDÍKOVÁ, M., T. LERCH a Š. MIKOLÁŠ. Základní statistické metody. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-210-3886-1.
KROPÁČ, J. STATISTIKA. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 138 s. ISBN 978-80-7204-788-8.
KARPÍŠEK, Z. Matematika IV. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. ISBN 80-214-2522-9.
WONNACOTT, T.H. a R.J. WONNACOTT. Introductory Statistics. 5.ed. New York:Wiley, 1990. 736 s. ISBN 978-0471615187.
KROPÁČ, J. STATISTIKA B. 3. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 152 s. ISBN 978-80-7204-822-9.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů.

Způsob a kritéria hodnocení

ZÁPOČET: Zápočet je udělen na základě:
- vypracování výpočtových úloh.

ZKOUŠKA: Zkouška je písemná.
V její první části řeší student během 80 minut 4 příklady. (Jako pomůcku může použít doporučená skripta.)
Ve druhé části zkoušky student vypracuje během 15 minut odpovědi na 3 teoretické otázky.
Známka, odpovídající součtu (max 100 bodů), sestává:
- z bodů z výpočtových úloh a teoretických otázek;
- z výsledků řešených příkladů,
- z odpovědí na teoretické otázky.

Známky a jim odpovídající body:
A (100-90), B (89-83), C (82-76), D (75-69), E (68-60), F (59-0).

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Popisná statistika (1. týden)
Výběrové charakteristiky
Empirická distribuční funkce
Zpracování velkých datových souborů
Matematická statistika (2. až 4. týden)
Bodové a intervalové odhady
Testy statistických hypotéz
Analýza dvourozměrných datových souborů (5. až 7. týden)
Korelační analýza
Kategoriální analýza
Analýza rozptylu
Regresní analýza (8. až 10. týden)
Lineární modely
Linearizovatelné modely
Nelinearizovatelné modely
Analýza časových řad (11. až 13. týden)
Charakteristiky časových řad
Dekompozice časových řad.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy matematické statistiky, kategoriální a korelační analýzy, analýzy rozptylu, regresní analýzy a analýzy časových řad tak, aby byli schopni tyto znalosti vhodně aplikovat v manažerských, informatických a ekonomických problémech.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor