Detail předmětu

Statistika

FP-statlKAk. rok: 2020/2021

Pro používání statistických dat je nezbytné pochopení vyjadřovacích prostředků statistiky. Bez zvládnutí principů zkoumání závislostí a měření ukazatelů nelze správně navrhovat ani používat výsledky statistických šetření. V předmětu studenti získají základní znalosti z náhodných veličin, matematické statistiky, regresní analýzy a časových řad a budou schopni je aplikovat v ekonomických problémech. Po absolvování předmětu budou připraveni pro studium ekonomických předmětů, uvažujících náhodu. Důraz je kladen na pochopení možností těchto metod a na interpretaci výsledků.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalosti z náhodných veličin, indexní analýzy, matematické statistiky, regresní analýzy a časových řad a budou schopni je aplikovat v ekonomických problémech. Po absolvování předmětu budou připraveni pro studium ekonomických předmětů, uvažujících náhodu.

Prerekvizity

Základy lineární algebry a matematické analýzy. Množiny, množinové operace, pojmy z kombinatoriky, faktoriál, limita, číselná řada, derivace, integrál.

Doporučená nebo povinná literatura

HINDLS, R. aj. Analýza dat v manažerském rozhodování. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-255-7.
KROPÁČ, J. Statistika A. 5. vyd. CERM, Brno. 2013. ISBN 978-80-7204-835-9.
SEGER, J. aj. Statistické metody v tržním hospodářství. Praha : Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-058-7.
SWOBODA, H. Moderní statistika. Praha : Svoboda, 1977.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Hlavní důraz je položen na vysvětlení podstaty jednotlivých metod a jejich obecných vlastností Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

ZÁPOČET: Zápočet je udělen na základě:

- výsledku písemných prací .

ZKOUŠKA: Zkouška je písemná.
V její první části řeší student vypracuje během 15 minut odpovědi na teoretické otázky.
Ve druhé části zkoušky student vypracuje během 60 minut příklady. (Jako pomůcku může použít doporučená skripta.)

Známka, odpovídající součtu (max 100 bodů), sestává:
- z výsledků řešených příkladů,
- z odpovědí na teoretické otázky
- ústní část .

Známky a jim odpovídající body:
A (100-90), B (89-83), C (82-76), D (75-69), E (68-60), F (59-0).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Náhodný pokus, náhodný jev, operace s jevy, klasická a statistická definice pravděpodobnosti, pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi
2. Podmíněná pravděpodobnost, nezávislost jevů.
3.Náhodné diskrétní a spojité veličiny, distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, kvantily a jejich vlastnosti.
4. Charakteristiky náhodné veličiny - střední hodnota a rozptyl.
5.Diskrétní rozdělení - alternativní, binomické, Poissonovo, hypergeometrické. 6.Spojitá rozdělení - normální, lognormální, exponenciální. Speciální rozdělení - t, F, chí kvadrát. Centrální limitní věta, zákon velkých čísel.
7.Zpracování a vyhodnocování jednorozměrných datových souborů kvantitativního znaku.
8.Bodový odhad a jeho vlastnosti, bodový odhad střední hodnoty a rozptylu, intervalový odhad střední hodnoty a rozptylu.
9.Testování hypotéz. Obecný postup testování,jednovýběrový t-test
10. párový a dvouvýběrový t-test, F-test, Chí-kvadrát test dobré shody.
11.Jednoduchá lineární regrese.
12 Úvod do korelační analýzy.
13.Časové řady. Elementární charakteristiky časových řad, bazické a řetězové indexy, klasická dekompozice časové řad

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy náhodných veličin, matematické statistiky, regresní analýzy a časových řad, tak, aby byli schopni studovat ekonomické předměty, pracující s náhodou, a řešit pomocí uvedených metod problémy těchto předmětů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná ale doporučuje se. Účast na cvičeních je kontrolovaná.
Omluvená neúčast studenta na cvičení může být nahrazena náhradními úkoly.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-EP-KS , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor BAK-UAD-KS , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor