Detail předmětu

Řízení nákladů

FP-KrnKAk. rok: 2020/2021

Předmět se soustřeďuje na hodnotové procesy spojené s jednotlivými podnikovými útvary, zaměřuje na oblast rozpočetnictví a rozpočty (pevné a pružné), kde by měli studenti získat teoretické i praktické dovednosti pro zpracování rozpočtů dlouhodobých, krátkodobých a rozpočtů režijních nákladů. Stěžejní oblastí předmětu jsou kalkulace, a to kalkulační teorie a kalkulační praxe – vztah nákladů podniku k nákladům na jednotlivé výkony, transformace nákladů ve struktuře rozpočtové a účetní (druhové náklady) a struktuře kalkulační (přímé a nepřímé náklady) a ve struktuře kapacitní (variabilní a fixní náklady). Probírají se tradiční i moderní přístupy v kalkulací.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti pochopí význam a potřebu řízení nákladů z hlediska řízení a provázanost na ekonomické činnosti v rámci podniku. Studenti budou znát teorii podnikových nákladů, kalkulací a rozpočtů v návaznosti na praktické příklady. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zhodnotit dosažené výsledky hospodaření, najít nedostatky, navrhnout jejich řešení, zdůvodnit výsledky hospodářské činnosti podniku a zpracovat výhled do budoucna.

Prerekvizity

Předpokládají se základní znalosti z mikroekonomie, ekonomiky podniku, účetnictví, financí podniku a všeobecné matematicko-statistické znalosti.

Doporučená nebo povinná literatura

KOCMANOVÁ, A. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde a.s., 2013. 358 s. ISBN 978-80-7201-932-8.
FIBÍROVÁ, J., ŠOLJAKOVÁ, L., WAGNER, J. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI. 2007. 432 s. 978-80-7357-299-0
FIBÍROVÁ, J., OGEROVÁ, B. Řízení nákladů. 1.vyd. Praha: HZ Editio s.r.o.1998. 155 s.ISBN 80-86009-24-6.
MACÍK, K., ZRALÝ,M. Kalkulace a rozpočetnictví. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006.179 s. ISBN 80-01-02611-6.
POPESKO,B. Moderní řízení nákladů.1.vyd. Grada. 2009. 240 s.ISBN 978-80-247-2974-9.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou zkouškou.
TEST z výpočtových příkladů 60 bodů
Min.počet bodů z testu 35 bodů.
Teoretické otázky 40 bodů

Klasifikační stupnice:
Stupeň Bodové ohodnocení
A 100 – 90
B 89 - 80
C 79 – 70
D 69 – 60
E 59 – 50
F 49 - 0

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova přednášek:
1. Vztah finančního účetnictví, nákladového účetnictví a manažerského účetnictví. Pojetí a členění nákladů.
2. Výkonové a odpovědnostně orientované účetnictví. Zobrazení nákladů, výnosů a výsledku hospodaření ve vnitropodnikovém účetnictví.
3. Vnitropodnikové (nákladové) účetnictví. Jednookruhová a dvouokruhová soustava účetnictví.
4. Klasifikace nákladů, druhové náklady a kalkulační náklady, náklady ve vztahu k využití provozní kapacity a další hlediska členění nákladů.
5. Základní pojmy, pojem kalkulace, kalkulační jednice, útvarové a výkonové hledisko kalkulace, kalkulační proces, rozpočty.
6. Pojetí kalkulačního systému, kalkulace jako součást ekonomického informačního systému podniku.
7.Kalkulace úplných nákladu. Přirážková kalkulace, kalkulační základna a alokační problematika kalkulace, použitelnost přirážkové kalkulace.
8.Kalkulace úplných nákladů. Metoda hodinových režijních sazeb. Fázová a postupová kalkulace.
9. Kalkulace neúplných nákladu, metoda variabilních nákladů a její využití, příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku prvního a druhého stupně. Analýza
bodu zvratu.
10. Rozpočetnictví, rozpočty a analýza režií, funkce a obsah rozpočtu, dlouhodobé a krátkodobé rozpočty, pevné a pružné rozpočty.
11. Rozdílové metody kalkulace, normová metoda kalkulace.
12. Kalkulace dynamická, využití nákladových funkcí pro kalkulaci výkonu.
13. Shrnutí.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vnitropodnikových útvarů, s vnitropodnikovými náklady s návazností na celopodnikové náklady, vnitropodnikový zisk, vnitropodnikovými výnosy, vnitropodnikovou kalkulací a tvorbou vnitropodnikových předacích cen, vztahy mezi druhovým a kalkulačním členěním nákladů (transformační tabulky), kalkulací úplných nákladů, normovanou metodou kalkulace, kalkulací neúplných nákladů (metoda variabilních nákladů, metoda příspěvku na úhradu)a dynamickou kalkulací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě absolvování dvou testů. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-EP-KS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor