Detail předmětu

Reverse logistics in retail

FP-KrlrPAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen představení činností reverzní logistiky a jejich zapojení do oblasti obchodu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se v problematice reverzní logistiky a obchodu.

Prerekvizity

Pro možnost přihlášení se do předmětu jsou vyžadovány znalosti a úspěšné absolvování předmětu Obchod (2. ročník, letní semestr).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Řízené konzultace jsou věnovány zejména konzultaci a kontrole úkolů zadaných k samostatnému zpracování.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem, který student získá za úspěšné absolvování písemného zápočtového testu, jehož prostřednictvím prokáže teoretické znalosti. Za úspěšné absolvování je považováno dosažení minimálně 50% bodů podle stupnice ECTS. Uvedený způsob hodnocení platí i v případě distančního průběhu semestru.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen představení činností reverzní logistiky a jejich zapojení do oblasti obchodu.
1. Úvod do předmětu; Specifikace logistických principů, cílů, systémových přístupů; Porozumění logistiky a zákaznických služeb.
2. Obchodní logistika v kontextu Supply chain managementu; Vliv globalizace na obchodní logistiku podniku.
3. Úvod do reverzní logistiky (základní terminologie, pojmy a definice).
4. Specifikace reverzní logistiky v kontextu dopředného dodavatelského řetězce ve vazbě na různá odvětví.
5. Právní úprava reverzní logistiky.
6. Reverzní logistika v řízení maloobchodu a přepravních procesech.
7. Analýza finančních dopadů reverzní logistiky na obchodování.
8. Faktory úspěchu malých a středních podniků na realizaci reverzní logistiky v obchodě.
9. Hodnocení přístupů reverzní logistiky v kontextu obchodu.
10. Zelená logistika a politika skladování.
11. Rozvoj programu reverzní logistiky v organizaci v rámci obchodních činností.
12. Vliv vládních institucí na reverzní logistiku.
13. Zápočtový test.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy reverzní logistiky a jejím propojením na maloobchodní činnosti. Studenti získají základní přehled o používaných činnostech reverzní logistiky, které jsou významné pro poskytování adekvátní úrovně obchodních činností a následné tvorby dlouhodobých obchodních vztahů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není kontrolovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning