Detail předmětu

Projektové řízení

FP-prKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na řízení projektů, vychází z mezinárodní metodiky IPMA (International Project management Associtation) a využívá současné trendy v projektovém řízení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu studenti získají kompetence v oblasti řízení projektů a vedení projektových týmů.

Prerekvizity

Studenti by měli mít znalost z podnikového managementu a to konkrétně v oblasti vedení a řízení týmů, komunikace a motivace.

Doporučená nebo povinná literatura

DOLEŽAL, J.; MÁCHAL, P.; LACKO, B. a kol. Projektový management podle IPMA. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009. 512 s. ISBN 978-80-247-2848-3.
DOUCEK, P. Řízení projektů informačních systémů. Vyd. 1. Praha : Professional Publishing, 2004. 163 s. ISBN 978-80-86946-17-7.
MCCARTY, J. Softwarové projekty. Vyd. 1. Praha : Computer Press, 1999. 190 s. ISBN 8072261940
MCCONNELL, S. Odhadování softwarových projektů. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2006. 317 s. ISBN 80-251-1240-3.
SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. 720 s.
SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s, c 2006. 356 s. ISBN 80-247-1501-5.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět obsahuje přednášky a cvičení, studenti dostávají během semestru samostatné týmové práce.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončený ústní zkouškou, kde studenti prokáží znalost dané problematiky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do projektového řízení (definice projektového řízení, úspěšné projektové řízení výhody projektového řízení, problematické stránky projektového řízení.
2. Mezinárodní standarty a metodiky projektového řízení( IPMA, PMI, PRINCE2) a jejich srovnání.
3. Definice základních pojmů (projekt, vymezení projektu, trojimperativ, vymezení na základě 5 atributů, rozdíl mezi projektem a rutinou).
4.Prvky strategie projektu, životní fáze projektu (předprojektová, projektová a poprojektová).
5. Specifikace cíle projektu, studie proveditelností a studie příležitostí.
6. Kritéria úspěšnosti projektu (měkká a tvrdá kritéria projektu), zainteresované strany (primární a sekundární zainteresované strany, řízení zainteresovaných stran).
7. Metoda logického rámce (princip, přínosy, definice záměru, cíle, kontrolovatelných výstupů, klíčových aktivit, objektivně ověřitelných ukazatelů, způsobu ověření a předpokladů).
8. Projektový manažer (vlastnosti, dovednosti, kompetence a zodpovědnost v projektu).
9. Týmová práce v projektu (základní charakteristiky projektového týmu, týmové role v projektu, životní fáze projektového týmu).
10. Projektová fáze (zahájení projektu, plánování projektu, realizace a ukončení projektu).
11. Plánování v projektu (metoda WBS, časová analýza, analýza zdrojů a sestavení rozpočtu).
12. Řízení rizik v projektu (definice rizika, kvantitativní analýza rizik, kvalitativní analýza rizik, metoda RIPRAN)
13.Poprojektová fáze (zhodnocení projektu, zhodnocení benefitů projektu)

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodikou IPMA, se současnými trendy v projektovém řízení a naučit studenty řídit projekty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti mají povinná cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-EP-KS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor BAK-UAD-KS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor