Detail předmětu

Praxe

FP-Mpr2KAk. rok: 2020/2021

Praxe je povinnou součástí studijního programu v délce trvání 120 hodin v letním semestru ve Vámi stanoveném termínu a měla by posloužit k získání vstupních podkladů pro bakalářskou práci. Praxi si zajišťují studenti sami.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Powerpointová prezentace na následující otázky:
1) organizační strukturu, případně její vztahy k vyšší organizační jednotce a předmět podnikáni
2) popis informačních toků ve firmě
3) zhodnocení informačních technologií ve firmě (hardware, software, datové soubory, přenos informací, ochrana dat apod.), vyhodnocení silných a slabých stránek firmy
4) s jakými problémy se firma nejčastěji potýká v běžném provozu, navrhněte cíl řešení
5) popište svoji pracovní činnost ve firmě
6) uveďte přínosy praxe pro BP

Prerekvizity

Žádné prerekvizity.

Doporučená nebo povinná literatura

SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha Grada Publishing,2010. s. 432. ISBN 978-80-247-3339-5.
Firemní literatura
POKORNÝ,J.: Umění tvořivé činnosti. 1.vyd. Brno, ICB, 2008.
MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Wolters Kluwer , 2012, 263 s. 1. Vyd. ISBN: 978-80-7357-738-4.
EVANGELU, J. E. a F. van BOMMEL a O. JUŘIČKA. Efektivita vzdělávání: jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 135 s. ISBN: 978-80-7418-197-9.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Praxe v podniku.

Způsob a kritéria hodnocení

Podle úrovně zprávy z praxe.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova předmětu bude obsahovat postup praxe určené zodpovědným pracovníkem firmy.

Cíl

Seznámit se s organizační strukturou, případně její vztahy k vyšší organizační jednotce a předmětu podnikáni, popis informačních toků ve firmě.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

160 hod., povinná

Vyučující / Lektor