Detail předmětu

Podpora prodeje a reklama

FP-KpprPAk. rok: 2020/2021

V rámci předmětu si studenti osvojí základní pojmy z oblasti marketingové komunikace. Ty pak dále budou prohlubovat v oblasti reklamy a podpory prodeje. Budou zde mít možnost pochopit jak reklama a podpora prodeje fungují a jak se dají prakticky vhodně využít.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolventi kurzu by měli být schopni rozlišovat marketingově komunikační nástroje, správně využít reklamy a podpory prodeje.

Prerekvizity

Předpokladem pro správné pochopení výuky je předchozí absolvování předmětu Marketing (a s tím spojené potřebné znalosti).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, přednášek odborníků z praxe a za pomoci praktických ukázek. Cvičení jsou zaměřena na práci v týmech při zpracování různých úkolů vycházejících právě probírané problematiky.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou hodnoceni na základě součtu bodů získaných za cvičení a bodů získaných u zkoušky. Výsledná známka pak odpovídá bodovému hodnocení ECTS.

Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě zpracování a prezentace týmového projektu. Student může za cvičení dosáhnout max. 30 bodů (min. počet bodů, kterého musí být pro získání zápočtu dosaženo je 15 bodů).

Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou zkouškou. U písemné zkoušky dostane student odborné otázky z teoretické části vymezené přednáškami z oblasti marketingové komunikace, reklamy a podpory prodeje. Studentovi je udělena klasifikace dle klasifikační stupnice bodového hodnocení ECTS max. 70 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky marketingové komunikace.
2. Regulace reklamy, legislativa, kodex reklamy.
3. Psychologické aspekty v marketingové komunikaci.
4. Reklamní plán a strategie.
5. Kreativita v reklamě.
6. Média v marketingové komunikaci - plánování a volba médií.
7. Média v marketingové komunikaci - délka kampaně, různá média.
8. Efektivita a účinnost reklamního působení.
9. Podpora prodeje – úvod do problematiky, úloha podpory prodeje v rámci marketingové komunikace.
10. Podpora prodeje zaměřená na spotřebitele.
11. Podpora distribuce.
12. Podpora prodeje podle cílových skupin.
13. Shrnutí.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti marketingové komunikace a naučit je vnímat rozdíly mezi jednotlivými marketingově komunikačními nástroji. Hlavním cílem pak je, aby absolventi byli po absolvování předmětu schopni správně vnímat, nastavit i hodnotit reklamu či podporu prodeje.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-EP bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor