Detail předmětu

Odborná angličtina 2

FP-OA2LKAk. rok: 2020/2021

Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé studenty zaměřený na praktické jazykové dovednosti potřebné pro používání anglického jazyka v zaměstnání v oblasti managementu a informačních technologií.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí se základní terminologií, výrazovými prostředky a dovednostmi pro komunikaci v managementu a podnikání, především v souvislosti s organizací firmy, výrobním procesem, prezentací a prodejem výrobků a ve finančních záležitostech. Seznámí se s terminologií v oblasti informačních technologií pro práci s výpočetní technikou a orientaci v odborných textech.

Prerekvizity

Znalost anglického jazyka na středně pokročilé úrovni. Prerekvizitou předmětu Odborná angličtina 2 s kódem OA2LK je registrace předmětu OA1ZK (včetně splnění docházky). Všichni studenti, kteří provedli registraci předmětu OA1ZK v ZS příslušného akademického roku (včetně těch studentů, kteří předmět OA1ZK neabsolvovali úspěšně), si v LS téhož akademického roku registrují navazující předmět OA2LK a zakončují jej zkouškou. Ti studenti, kteří provedli registraci předmětu OA1ZK v ZS příslušného akademického roku, avšak tento předmět úspěšně neabsolvovali, znovu provedou registraci do předmětu OA1ZK v ZS následujícího akademického roku a rovněž jej zakončí hodnocením formou zkoušky.

Doporučená nebo povinná literatura

HARDING,K., LANE, A.: International Express, Intermediate, Third Edition Student´s Book, OUP 2014. Kapitoly 6-10.
MURPHY, R.: English Grammar in Use. CUP 2004
MASCULL, B.: Business Vocabulary in Use Intermediate, CUP 2002
ESTERAS, S.R. and FABRE, E.M.: Professional English in Use ICT, CUP 2007

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu
- zkouška - e-learningové aktivity, závěrečný test, porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Zakončení předmětu v distanční formě (uplatní se pouze tehdy, když objektivní vnější okolnosti neumožňují uskutečňovat studijní program v souladu s udělenou akreditací)
- zkouška - e-learningové aktivity, závěrečný test, porozumění slyšenému textu, porozumění čtenému textu

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1) Lekce 6. – Minulý čas prostý, minulý čas průběhový, předminulý čas prostý. Tvorba podstatných jmen.
2) Lekce 6. – Tvorba prezentací 2. Popis problémů a hledání řešení problémů. Odborný text.
3) Lekce 7. – Věty podmínkové – nultý, první a druhý typ. Finanční záležitosti, peníze. Odborný text.
4) Lekce 7. – Psaní emailů: žádost o zaměstnání. Diskuse a dosažení dohody.
5) Lekce 8. – Rod trpný v přítomném čase prostém, přítomném čase průběhovém, předpřítomném, minulém a budoucím čase prostém. Výrobní proces. Odborný text.
6) Lekce 8. – Plánování času – time management. Proces vysvětlování a ověření porozumění.
7) Opakování. Odborný text.
8) Lekce 9. – Věty vztažné. Projevy povahových vlastností v pracovním procesu a jejich popis.
9) Lekce 9. – Pracovní pohovory. Změna plánů. Odborný text.
10) Lekce 10. – Věty podmínkové – třetí typ. Spojení should/shouldn’t have. Gerundium versus infinitiv. Změna kariéry.
11) Lekce 10. – Video a telekonference. Odborný text.
12) Opakování. Odborný text.
13) Zápočtový test.

Cíl

Rozvoj všech jazykových dovedností, upevnění a prohloubení znalosti gramatických konstrukcí, nárůst slovní zásoby se zvláštním důrazem na jazyk potřebný v zaměstnání v oblasti managementu a IT, znalost obecného jazyka na úrovni B1.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn-KS bakalářský

    obor BAK-MIn-KS , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor