Detail předmětu

Obchod a podpora prodeje

FP-KoppKAk. rok: 2020/2021

Předmět poskytuje přehled o činnostech obchodování. Seznamuje studenty s jeho základními operacemi - nákupem a prodejem, přepravou, udržováním zásob, výzkumem a ovlivňováním trhu a poskytováním obchodních služeb. Definuje pojem obchodní kategorie a její význam pro realizaci obchodních činností.Vysvětluje základní formy obchodu a soubor podmínek, ve kterých se obchodování realizuje. Cílem předmětu je objasnit pojem obchod a činnosti spojené s obchodováním. Vysvětlit vztah těchto činností k základním funkcím podniku a s důrazem na podporu prodeje.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají vědomosti týkající přehledu o obchodě a činnostech spojených s jeho realizaci s výrazným zaměřením na podporu prodeje. Budou schopni objasnit pojem obchod a obchodní činnosti, charakterizovat společenský a ekonomický význam obchodu, definovat pojem obchodní kategorie a jejich význam pro obchodní činností, vysvětlit soubor podmínek, ve kterých se obchodování realizuje, poukázat na požadavky obchodu v na evropském trhu.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti základních makroekonomických a mikroekonomických vztahů, funkcí podniku a jeho ekonomika a znalost obchodně-právních vztahů podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

JOBBER, D., LANCASTER, G. Management prodeje. 1.vyd. Praha: Computer Press. 2001. 431s. ISBN 80-7226-533-4.
ČERNÝ, V. Prodejní techniky. 1.vyd. Praha:Computer Press, 2003, str.470, ISBN 80-251-0032-4.
TELLIS, G.J. Reklama a podpora prodeje. 1.vyd. Praha: Grada Publishing. 2000. 620s. ISBN 80-7169-997-7.
DENNY, R. Prodejem k vítězství. 1.vyd. Praha: Computer Press. 2009. 192s. ISBN 978-80-251-2505-2.
De PELSMACKER, P., GEUENS, M., VAN DEN BERG, J. Marketingová komunikace. 1.vyd. Praha: Grada Publishing. 2003. 581s (16s přílohy). ISBN 80-247-0254-1.
LUKOSZOVÁ, X. Nákup a jeho řízení. 1.vyd. Praha: Computer Press. 2004. 170s. ISBN 80-251-0174-6.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

V rámci výuky budou využívány přednášky v Power Pointu, případové studie, řízené diskuse, týmová práce a projektové řízení.

Způsob a kritéria hodnocení

Při hodnocení předmětu je důraz kladený na systematickou, průběžnou práci studentů. Výsledné hodnocení je klasifikováno dle stupnice ECTS a bude závislé nejen na výsledcích písemného prověření znalostí, ale také na aktivní kontrolované účasti studentů na přednáškách (cvičeních). Cílem hodnocení je prověřit znalosti, schopnosti a dovednosti studentů formou zpracování týmového semestrálního projektu, plněním zadaných úkolů a znalostním testem.
Požadavky na ukončení (procentní váha)
Návrhový list semestrálního projektu 5%
Semestrální týmový projekt 30%
Přednášky (včetně přednášek odborníků z praxe) 15%
Znalostní test 50%

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Obchod a jeho charakteristika. Vymezení pojmů. Funkce obchodu. Obchod a marketing.
2. Charakteristické rysy současného obchodu. Specifika obchodu. Obchod na trzích B2C, B2B a B2G.
3. Struktura obchodu. Obchod v ČR. Obchod v době internetu. Právní a etické otázky obchodu.
4. Nákup a jeho řízení. Charakteristika funkce nákupu. Vymezení pojmů. Objekty a formy nákupu. Modely nákupního procesu. Logistika, marketing, informatika a administrativa nákupu.
5. Výzkum nákupního trhu. Nákupní marketingový mix. Podmínky fungování nákupního marketingu.
6. Vytváření dodavatelsko-odběratelských vztahů. Model fungování dodavataleského řetězce. Informační toky mezi funkcí nákupu a dalšími funkčními oblastmi podniku.
7. Prodej a jeho řízení. Charakteristika prodeje, jeho postavení a úloha. Prodejní strategie. Osobní prodejní dovednosti. Prodejní techniky.
8. Příprava a organizace obchodu. Výběr, trénink a hodnocení obchodníků. Obchodník a profesionalismus.
9. Spotřebitelské chování spotřebitelů a organizací. Řízení obchodních vztahů. Ochrana spotřebitele.
10. Obchod a integrovaná marketingová komunikace. Obchodní a marketingové plánování. Komunikační proces a modely.Komunikační strategie.
11. Osobní prodej a přímý marketing. Podstata osobního prodeje. Úloha prodejních týmů. Řízení prodejních týmů. Proces osobního prodeje.
12. Výhody a růst přímého marketingu. Formy přímého marketingu.
13. Strategie podpory prodeje. Podpora prodeje a reklama. Podpora prodeje v maloobchodě. Podpora prodeje zprostředkovatelům. Podpora prodeje spotřebitelům.

Cíl

Cílem předmětu je objasnit pojem obchod a činnosti spojené s obchodováním s důrazem na podporu prodeje. Vysvětlit vztah těchto činností k základním funkcím podniku. Nastínit soubor podmínek, ve kterých se obchodování realizuje v České republice a v Evropské unii.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je plně v kompetenci učitele. Aktivní účast ve výuce a průběžná kontrola vědomostí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-EP-KS , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor