Detail předmětu

Občanské, obchodní a pracovní právo

FP-MooppKAk. rok: 2020/2021

Předmět je orientován zejména na vymezení základů práva občanského, obchodního a pracovního. Vysvětlení základních právních pojmů. Orientace v občanském zákoníku, zákonu o obchodních korporacích a zákoníku práce. Účastníci právních vztahů a jejich zastoupení. Věci. Právní skutečnosti. Věcná práva. Závazky. Dědění. Podnikatel a podnikání. Obchodní společnosti a družstvo. Pracovní poměr. Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. Odpovědnost za škodu v pracovním právu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni orientovat se v právních předpisech, osvojí si právní terminologii, budou schopni pracovat s textem zákona.
Student by měl posoudit právo či závazek z hlediska jeho vzniku, změny, zániku a zajištění, zhodnotit běh promlčecí lhůty, vyhodnotit situaci a přijmout vhodná opatření. Student získá znalosti v rozsahu, aby mohl kvalifikovaně jednat o obsahu smlouvy, posoudit výhodnost či nevýhodnost smluvních ujednání z pozice strany, za kterou jedná a vyhodnotit její praktické dopady.
Seznámí se s mechanismem založení, vzniku, zrušení a zániku obchodních společností a družstev. Bude obeznámen s možnostmi vzniku, změny a zániku pracovního poměru, s právy a povinnostmi zaměstnance a zaměstnavatele.

Prerekvizity

Všeobecný přehled v rozsahu znalostí středoškolského studia. Znalost základních právních pojmů občanského a obchodního práva, znalost práce s právními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (CS)
ŠÍMA,A.-SUK,M.: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 6. přepracované a doplněné vydání. C.H.BECK 2004. 416 s. ISBN: 80-7179-876-2 (CS)
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (CS)
HENDRYCH,D. a kol.: Právnický slovník. 2. rozšířené vydání. Praha. C.H.BECK 2003. 1340 s. ISBN 80-7179-740-5 (CS)
MADAR, Z. a kol.: Slovník českého práva 1. a 2. díl: A-O a P-Z. 1. vydání. Praha. Linde 1995. 1390 s. ISBN: 80-85647-62-1 (CS)
JEHLIČKA, O., ŠVESTKA, M., ŠKÁRKOVÁ, M. a kol: Občanský zákoník. Komentář. 8. vydání. Praha: C.H.BECK. 2003. 1219 s. ISBN 80-7179-797-9 (CS)
Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor (CS)
ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 8. vydání Praha: C.H.BECK. 2003. 1443 s. ISBN 80-7179-685-9 (CS)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (CS)
SOUČKOVÁ, M. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 3. vydání. Praha: C.H.BECK 2001. 929 s. ISBN 80-7179-341-8 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Je udělován zápočet nebo zkouška dle studijního programu pro příslušný akademický rok.
Zkouška (nebo zápočet) probíhá písemnou formou. Písemná zkouška se skládá z otázek, které jsou jak uzavřené (testové s variantami odpovědí, přičemž správně může být i více odpovědí), tak i otevřené. Ověřovány jsou znalosti probírané látky. Klasifikace probíhá v souladu se Studijním a zkušebním řádem VUT a směrnicí Fakulty podnikatelské VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní právní pojmy, teorie práva, právní jednání, promlčení a prekluze
2. Občanské právo hmotné - pojmy, zásady, prameny, účastníci právních vztahů, zastoupení
3. Věcná práva - vlastnictví, spoluvlastnictví
4. Věcná práva k věcem cizím
5. Dědické právo
6. Závazkové právo - smlouvy
7. Závazky z deliktů, závazky z jiných právních důvodu
8. Obchodní korporace - pojmy, obchodní rejstřík
9. Obchodní společnosti a družstvo, likvidace
10. Pracovní právo - pojmy, účastníci pracovněprávních vztahů, zastoupení
11. Pracovní poměr - vznik, změna, zánik, odstupné
12. Pracovní doba a doba odpočinku, práce přesčas, dovolená, odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu
13. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Cíl

Hlavním cílem předmětu je základní orientace studenta v profilových právních disciplínách soukromého práva se zaměřením na podnikatelskou praxi. K tomu je zapotřebí osvojit si právní terminologii, systematiku právních předpisů. Student získá schopnost aplikovat zákonná ustanovení v praxi, např. posoudit obsah smlouvy, zhodnotit následky právních jednání.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu výuky kontrola neprobíhá. Výuka je realizována formou přednášek, na nichž není účast studentů povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor