Detail předmětu

Nákladové účetnictví

FP-UnuKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti:
- Náklady a výnosy, jejich význam a hlediska členění (zejména druhové, účelové, kalkulační, dle odpovědnosti za vznik, z hlediska potřeb rozhodování)
- řízení po linii výkonů – kalkulace (pojmy, předmět kalkulace a jeho vymezení, přičítání nákladů předmětu kalkulace, kalkulace plných a variabilních nákladů, struktura nákladů v kalkulaci, kalkulační systém)
- rozpočetnictví a rozpočty, (základní pojmy, hlediska členění rozpočtů, zásady a metody sestavování rozpočtů, behaviorální aspekty rozpočtových prací, dlouhodobé,a krátkodobé rozpočty, rozpočty režijních nákladů, kontroly plnění rozpočtů)

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti: Student bude schopen rozpoznat možnosti i omezení jednotlivých způsobů klasifikace nákladů z hlediska jejich vypovídací schopnosti z pohledu manažera s přihlédnutím na specifika podnikatelského subjektu. Uvědomuje si možnost řízení nákladů a rozumí propojení mezi klasifikací nákladů, kalkulacemi a jejich vazbou na rozpočty.
Dovednosti: Na teoretické i praktické úrovni si osvojí znalosti potřebné pro stanovení struktury nákladů v kalkulaci, výběr kalkulační techniky a výběr kalkulačního systému – to vše s ohledem na specifika či možnosti podniku, respektive předmětu podnikání.
Naučí se sestavovat zjednodušené rozpočty dlouhodobé, krátkodobé a rozpočty režijních nákladů včetně způsobů jejich kontroly.
Způsobilosti: Studenti dokáží sestavit kalkulační vzorec s ohledem na specifické potřeby podniku a vhodnou technikou přidělí režijní náklady na kalkulační jednici/množství, umí sestavit zjednodušený dlouhodobý a krátkodobý rozpočet, umí provést kontrolu plnění rozpočtu použitím metod kontroly zvolených s ohledem na specifika podniku.

Prerekvizity

Základní znalostí z oblasti finančního účetnictví (principy účtování, základy účtování obecně i na úrovni konkrétních účetních případů, znalost účetních výkazů), obecné znalosti z mikroekonomie (fixní a variabilní náklady) a ekonomiky podniku (vlastní náklady, úplné vlastní náklady výkonu, nákladová cena, tržní cena).

Doporučená nebo povinná literatura

HANUŠOVÁ, Helena: Nákladové účetnictví – metodické listy k předmětu. E´ learning.
KRÁL, Bohumil a kolektiv: Manažerské účetnictví v případových studiiích a úlohách – dotisk. Praha, Nakladatelství VŠE, 1997, 136 stran, ISBN 80-7079-990-0.
HORNGREN, Charles, T. Cost Accounting – A Managerial Emphasis. 14-th.ed. New Jersey, Prentice Hall International, 2011, ISBN-13: 978-0136126638 ISBN-10: 0136126634.
FIBÍROVÁ, Jana a kolektiv: Nákladové a manažerské účetnictví. 1. vydání. Praha, Wolters Kluwer, 2007, 418 stran, ISBN 978-80-7357-299-0, EAN 978807357299.
ŠOLJAKOVÁ, Libuše a kolektiv: Nákladové účetnictví v příkladech a úlohách. 1.vydání. Praha VŠE, Oeconomica, 2011. 230 stran. ISBN 978- 80-245-1752-0.
KRÁL, Bohumil a kolektiv: Manažerské účetnictví – 2. Rozšířené vydání. Praha, Management Press, 2008, 622 stran, ISBN 978-80-7261-141- 6.
KRÁL, Bohumil a kolektiv: Manažerské účetnictví – 1. vydání. Praha, Management Press, 1997, 407 stran, ISBN 80-7175-060- 3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

- zpracování samostatné písemné práce na aplikaci kalkulačních technik na základě individuálního zadání , které obdrží od pedagoga. Zpracovaný příklad lze odevzdávat průběžně, nejpozději poslední týden v semestru..... 20 %
- zpracování samostatné písemné práce (písemka) na sestavení zjednodušeného krátkodobého rozpočtu (rozpočtovou rozvahu, výsledovku a cash-flow) na základě individuálního zadání , které obdrží od pedagoga.. Zpracovaný příklad lze odevzdávat průběžně, nejpozději poslední týden v semestru........ 20 %

Požadavky ke zkoušce:
Znalosti jsou ověřovány zkouškou, která má ústní formu.
Ke zkoušce jsou připuštěni pouze studenti, kteří jsou ke zkoušce přihlášeni a odevzdali obě individuální práce nejpozději poslední týden v semestru.

Zkouška se skládá z odpovědí na dvě otevřené otázky, které písemně zadává zkoušející studentovi. Student má čas na jejich přípravu, která může mít i písemnou,(nutná je i schopnost praktické aplikace) pak je ústně prezentuje vyučujícímu…….. 60%

Výsledné hodnocení předmětu je součtem hodnocení ze cvičení a zkoušky. Hodnocení je klasifikováno dle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1 Náklady a výnosy, jejich význam a hlediska členění ( druhové, účelové,
kalkulační, dle odpovědnosti za vznik, z hlediska potřeb rozhodování)
2 Řízení po linii výkonů – kalkulace (základní pojmy - kalkulace, metoda
kalkulace, kalkulační jednice a kalkulační množství)
3 Předmět kalkulace a jeho vymezení, přičítání nákladů předmětu kalkulace,
kalkulace variabilních a úplných nákladů,
4 Metody výpočtu nepřímých
nákladů na kalkulační jednici.,
5 Struktura nákladů v kalkulaci - kalkulační vzorce, kalkulace s přiřazováním
nákladů dílčím aktivitám (metoda Activity Based Costing)
6 Uplatnění kalkulace - kalkulační systém (obecné schéma, kalkulační systém
v užším a širším pojetí), druhy kalkulací (propočtová, plánová, operativní,
výsledná, specifické kalkulace)
7 Rozpočetnictví a rozpočty, (základní pojmy,, úkol, význam a kontrola
rozpočtů, členění/druhy rozpočtů)
8 Zásady a metody sestavování rozpočtů.Dlouhodobé rozpočty a jejich
sestavování
9 Krátkodobé rozpočty a jejich sestavování
10 Rozpočty režijních nákladů a metody jejich sestavování
12 Kontrola plnění rozpočtů
13 Behaviorální aspekty rozpočtových prací

Cíl

Pochopení významu členění nákladů, získání znalostí spojených se sestavováním a využíváním kalkulací jak v oblasti teoretické tak na úrovni praktických aplikací, .
Získaní teoretických a praktických dovedností potřebných pro tvorbu a kontrolu dlouhodobých a krátkodobých rozpočtů a rozpočtů režijních nákladů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.Kvalitu zpracování posuzuje pedagog.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-UAD-KS , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor