Detail předmětu

Mzdový systém podniku

FP-mspKAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: funkce mzdy v systému řízení podniku, její kategorie a vývoj. Tvorba mzdového systému podniku včetně hodnocení jeho účinnosti. Kolektivní vyjednávání včetně uplatnění principu tripartity.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem z příslušného studijního předmětu je získání celkového přehledu o uplatňovaní mzdové politiky a mzdových systémů v České republice a jejich aplikace v podnikové praxi.

Prerekvizity

Základní znalosti z následujících předmětů: Ekonomika podniku 1, Makroekonomie 1, Základy práva, Management, Řízení nákladů, Výrobní procesy.

Doporučená nebo povinná literatura

KRUNTORÁDOVÁ, M. PowerPointová prezentace KMSPP - cvičení. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013.
KRUNTORÁDOVÁ, M. PowerPointová prezentace KMSPP - přednášky. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013.
ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009, 442 s. ISBN 978-80-247-2890-2.
KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011, 281 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3823-9.
MIKULEC, L., KRUNTORÁDOVÁ, M. Mzdový systém podniku - silabus. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013.
KLEIBL, Jiří. Stimulace pracovníků a tvorba mzdových soustav. 2.vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1998, 128 s. Management (Grada). ISBN 80-707-9202-7.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Student získá zápočet za vypracování seminární práce na zvolené téma týkající se mzdového systému konkrétního podniku a absolvování zápočtového testu. Hodnocení je v rozmezí 0 – 200 bodů. Kde váha jednotlivých částí je 50/50. Požadovaný minimální počet z každé části je 55 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova předmětu postihuje všechny základní části celé problematiky mzdové politiky a bude zaměřena zejména na strukturu mzdových systémů jako takových, a to zejména na jejich uplatňování v podnikové a firemní praxi. Nebude opomenuta ani problematika principu tripartity.

Cíl

Cílem tohoto předmětu je získání znalosti studentů o základních prvcích a tvorbě mzdového systému podniku. Předmět rozvíjí znalosti a dovednosti, jak vytvářet a uplatňovat nástroje mzdového systému. Předmět je zaměřen na následující oblasti: teorie mzdy, mzdová politika, zavádění a uplatňování mzdových systémů, pojmový aparát mzdové problematiky, formy mzdových plnění a zaměstnaneckých výhod, řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců. Praktická část předmětu je zaměřena na hodnocení pracovníků, výpočet mezd a jejich jednotlivých složek a dalších plnění, řešení problémů souvisejících se zdravotním a sociálním pojištěním, s daňovými záležitostmi, s dávkami nemocenského pojištění, s náhradami cestovních výdajů a státními sociálními dávkami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu cvičení budou řešeny příklady z dílčích částí uplatňování mzdových systémů a nástrojů pobídkových mzdových forem. V případě omluvené neúčasti na cvičení stanový vyučující náhradní termín pro odevzdání zadaných úkolů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-KS bakalářský

    obor BAK-UAD-KS , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor