Detail předmětu

Mezinárodní obchod

FP-PmoKAk. rok: 2020/2021

Předmět poskytuje znalostí související s oblastmi mezinárodního podnikatelského prostředí a obchodování. Cílem předmětu je vysvětlit studentům charakteristiky mezinárodního prostředí a význam mezinárodního obchodu, vymezit základní pojmy, kategorie, hlavní subjekty a organizace v mezinárodním obchodu, seznámit je se základními obchodními operacemi v mezinárodním obchodním styku. Zvládnout úpravu závazkových vztahů, typy vybraných mezinárodních smluv, přehledně s vnitrostátními předpisy, typickými mezinárodními zvyklostmi a vybranými vzorovými smlouvami a dodacími podmínkami. Zvládnout proces uzavírání smlouvy se zahraničním partnerem, způsoby plateb a zajišťování závazků v zahraničním obchodním styku.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát postupy při vývozních a dovozních operacích firem, uzavírání smluv a platební podmínky při těchto operacích. Osvojí si terminologii mezinárodního obchodu a postupy při řízení a financování obchodních operací podnikatelských subjektů na mezinárodních trzích a možnosti financování mezinárodního obchodu firem.

Prerekvizity

Základní ekonomické kategorie, informační gramotnost, základy organizace podniků, metody finanční analýzy, bankovní operace a pojišťovací operace.

Doporučená nebo povinná literatura

BENEŠ, V. a kol. Zahraniční obchod. 1.vyd. Praha: Grada Publishimg, 2004. 328s. ISBN80-247-0 558.
MACHKOVÁ, H., SATO, A, ZAMYKALOVÁ, M. a kol. Mezinárodní obchod a marketing: Praktická výkladová encyklopedie. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 266 s. ISBN 80-247-0364-5.
MACHKOVÁ, H., ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A. a kol. Mezinárodní obchodní operace. 3 vyd. Praha: Grada Publisching, 2003. 230 s. ISBN 80-247-0686-5.
JANATKA, F a kol. Obchod v rámci Evropské unie a obchodní operace mimo členské země EU. Praha: ASPI Publishing, 2004. 295 s. ISBN 80-7357-006-8.
CZINKOTA, M., R., RONKAINEN, I., A., MOFFERT, M., H. International Business . 7. vyd. South-Western: THOMSON, 2005. 782 s. ISBN 0-324-20610-0.
JENÍČEK, V. Globalizace světového hospodářství.1.vyd. Praha: C.H.Beck, 2002. 152 s. ISBN 80-7179
HOLLENSEN, S. Global Marketing: A Market Responsive Approach. 2.vyd. UK: Prentice Hall, 2001. 667 s. ISBN 0-273-64644-3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Způsob a kritéria hodnocení jsou podrobně rozpracovány v dokumentu "Podmínky ukončení předmětu mezinárodní obchod", které jsou vyvěšeny v aktualitách předmětu na začátku semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Vymezení základních pojmů mezinárodního obchodu.
Mezinárodní podnikatelské prostředí.
Formy vstupu podniků na mezinárodní trhy.
Zahraniční obchodní politika ČR
Příprava vývozu.
Dokumenty v mezinárodním obchodě.
Rizika mezinárodního obchodu.
Pojištění rizik v mezinárodním obchodu.
Logistika v mezinárodním obchodu.
Platební instrumenty v mezinárodním obchodu.
Kupní smlouvy v mezinárodním obchodu.
Financování mezinárodního obchodu.
Formy podpory mezinárodního obchodu.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s významem mezinárodního obchodu, s jeho formami, s vývozními a dovozními operacemi a s mnohostranným obchodem. Zvládnout úpravu závazkových vztahů, typy vybraných mezinárodních smluv, přehledně s vnitrostátními předpisy, typickými mezinárodními zvyklostmi a vybranými vzorovými smlouvami a dodacími podmínkami. Zvládnout proces uzavírání smlouvy se zahraničním partnerem, způsoby plateb a zajišťování závazků v zahraničním obchodním styku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech, při zpracování seminární práce a pod.. Nahrazení zameškané, řádně omluvené nepřítomnosti na výuce je formou náhradního organizovaného zaměstnání s vypracováním nového úkolu a jeho hodnocení podle kriterií při udělování zápočtu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-KS magisterský navazující

    obor MGR-PFO-KS , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

25 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor