Detail předmětu

Marketing

FP-marPDAk. rok: 2020/2021

Marketingový přístup k podnikání je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé prosperity firem v tržní ekonomice. Znalost a uplatnění marketingu tak představuje jeden z pilířů úspěšně se rozvíjející firmy. Obsahem předmětu Marketing je objasnění řady důležitých pojmů a postupů z této oblasti, spojených s analýzou postavení firmy na trhu, s analýzou zákazníků, jejich segmentací, s problematikou tvorby a uplatnění prvků marketingového mixu apod.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Tento předmět bude rozvíjet znalosti potřebné pro pochopení místa a významu marketingu pro řízení firem jako celku, jakož i pro řízení dílčích oblastí (výrobní, technické, oblast V+V apod.). Půjde zde zejména o pochopení důležitosti zákazníka (poznání jeho potřeb a přání, způsobu rozhodování, faktorů, ovlivňujících jeho nákupní chování...) pro zajištění dlouhodobého firemního rozvoje.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost základních ekonomických kategorií.

Doporučená nebo povinná literatura

KAŇOVSKÁ, Lucie a David Schüller. Základy marketingu. Studijní text pro bakalářské obory. 2. vyd. Brno: CERM, 2015. 131 s. ISBN 978-80-214-5107-0. (CS)
KARLÍČEK, M. ZÁKLADY MARKETINGU. PRAHA: GRADA, 2013.
KOTLER, P.: MARKETING MANAGEMENT. 14. VYDÁNÍ. PRAHA, MANAGEMENT PRESS, 2013 (CS)
BOUČKOVÁ, J. A KOL: MARKETING. PRAHA, C.H.BECK,2003 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

1. (Online) Docházka na cvičení - docházka na cvičení není povinná, účast na jednotlivých (online) cvičeních je ohodnocena na základě přípravy/vložení/nasdílení požadovaného úkolu/projektu do elearningu (viz Aktuality předmětu). Celkem tedy 10 bodů a následné diskuse na daném cvičení.

2. Testopísemka - v elearningu v uvedeném termínu, lze získat maximálně 20 bodů a není náhradní termín a ani stanovený minimální počet bodů.

3. Týmový projekt - na začátku semestru bude studentům zadán praktický týmový projekt, jehož splnění bude ohodnoceno 20 body pro každého člena týmu.

Podmínkou pro udělení zápočtu je dosažení minimálně 30 bodů v průběhu semestru z max. 50 bodů. Po udělení zápočtu (tzn. min. 30 bodů) se může student přihlásit ke zkoušce.

Zkouška je písemná s otevřenými otázkami na 50 bodů, celkem tedy maximum za předmět je 100 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Východiska pro uplatnění marketingu v našich podmínkách
2. Prvky marketingového mixu (výrobek, cena, distribuce, komunikace)
3. Uplatnění marketingu v různých oblastech (služby, neziskový sektor, profesionální a amatérský sport) apod.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti marketingu a vést je k pochopení nutnosti využití marketingových principů při řízení odborných činností / útvarů ve firmě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky bude probíhat formou testopísemky a týmového projektu. Studenti v průběhu semestru získávají za splnění podmínek body. Na základě bodového hodnocení je potom udělena závěrečná známka. Přednášky a cvičení jsou nepovinná, ale účast na cvičeních je bodována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EP , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor BAK-UAD-D , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning